Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ТОВАР [ТОВАР] - продукт праці, який за-довольняє певні потреби людини і виготов-ляється для продажу, обміну. Має дві влас-тивості - споживну вартість - здатність задовольняти певні споживчі потреби люди-ни (фізичні, фізіологічні, побутові, естетич-ні тощо) і вартість, яка вставновлюється у процесі обміну Т. на інші Т., тобто визнача-ється кількістю і якістю суспільне необхід-ної праці, втіленої в Т. при його виготовлен-ні. Бувають Т. споживчі - призначені для власного (особистого чи колективного спо-живання громадян) і виробничого призна-чення-для виробничого споживання.

ТОВАР КОНТРАБАНДНИЙ [ТОВАР КОНТРАБАНДНЫЙ] - товар, що незаконно пере-міщується через державний кордон з при-ховуванням від митного контролю.

ТОВАР УЦІНЕНИЙ [ТОВАР УЦЕНЕННЫЙ] - товар, на який внаслідок певних причин знижена початкова ціна, напр., сезонний товар, товар, який частково втратив спо-живні властивості, товар, на який знизив-ся попит, тотр.

ТОВАРИ ВИРОБНИЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (ТОВАРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ] - товари, призначені для спожи-вання підприємствами, фірмами (техноло-гічне обладнання, будівельно-дорожна техні-ка, транспортні машини загального корис-тування, паливно-сировинні товари тощо).

ТОВАРИ КОРОТКОЧАСНОГО КОРИСТУВАННЯ (ТОВАРЫ КРАТКОВРЕМЕННОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ] - споживчі товари, про-цес особистого споживання яких, зумовле-ний їх споживними властивостями, відбува-ється протягом короткочасного періоду-до одного року (окремі продовольчі товари, предмети одягу, товари побутового призна-чення тощо).

ТОВАРИ ОСОБЛИВОГО ПОПИТУ [ТОВАРЫ ОСОБОГО СПРОСА] - товари з уні-кальними характеристиками або окремі ори-гінальні, малотиражні, поодинокі товари, задля придбання яких значна частина по-купців готова витратити додаткові зусилля.

ТОВАРИ ПОВСЯКДЕННОГО ПОПИТУ [ТОВАРЫ ПОВСЕДНЕВНОГО СПРОСА] -това-ри, що за своїми споживчими властивостя-ми необхідні для щоденного задоволення особистих потреб людини, сім'ї. Споживач купує їх часто, без вагань і з мінімальними зусиллями на їх порівняння між собою. Це, як правило, товари короткотермінового збе-рігання (хліб і хлібобулочні вироби, молоко і молочні продукти, деякі м'ясні й ковбасні вироби, охолоджувальні напої тощо).

ТОВАРИ СПОЖИВЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (ТОВАРЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ] - товари, що задовольняють осо-бисті і суспільні потреби людей, їх попит (то-вари кінцевого споживання).

ТОВАРИ ТРИВАЛОГО КОРИСТУВАННЯ [ТОВАРЫ ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ] -товари, споживчі властивості яких забезпечують потребу в них людини трива-лий час (5 і більше років). Це телевізори, холо-дильники, меблі, транспортні засоби та ін.

ТОВАРИСТВО [ТОВАРИЩЕСТВО] -добро-вільне об'єднання фізичних чи юридичних осіб зі створенням структури (підприємства) для здійснення спільних програм, які вико-ристовують об'єднані кошти, реалізують товари (послуги) і досягають спільних інте-ресів, несучи спільну відповідальність за результати своєї діяльності.