Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ТИПОВИЙ ПРОЕКТ [ТИПОВОЙ ПРОЕКТ] - проект, який може бути застосований широ-ким колом об'єктів, використаний для реалі-зації багатьма виконавцями за різних умов.

ТИПОЛОГІЯ СПОЖИВАЧІВ [ТИПОЛОГИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ] - класифікація спожива-чів за певними факторами з метою виявлен-ня їх груп з різноманітними вимогами до споживчих властивостей товару. Напр., за статтю, віком, фахом, рівнем освіти, дохо-ду тощо.

ТИРАЖ [ТИРАЖ] - 1. Черговий розіграш облігацій або лотерейних квитків, що проводиться для виявлення номерів і серій цінних паперів, які належать погашенню, або номерів і се-рій, на які випали виграші. 2. Кількість при-мірників друкованого видання однієї назви або одного автора.

ТИРАЖ ПОГАШЕННЯ ОБЛІГАЦІЙ [ТИРАЖ ПОГАШЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ] - завершення терміну певної облігаційної позики, що дає змогу погасити облігації, тобто виконати зобов'язання їх емітента, обміняти цінні па-пери на гроші.

ТИТРИЗАЦІЯ [ТИТРИЗАЦИЯ] - випуск ус-тановою-кредитором оборотних цінних па-перів у вигляді титулів власності на наявні у нього домові вимоги, володіння якими пере-ходить до покупця цих цінних паперів. Такі папери з'явились у США в 70-ті роки, напри-кінці 80-х поширились у Західній Європі. Ощадні установи, комерційні банки, що на-дають іпотечні кредити, можуть продавати відповідні домові вимоги державним агент-ствам, які об'єднують найбільш надійні домові вимоги в пакети (пули) і випускають їх в оборот у вигляді цінних паперів. Поку-пець, придбавши такі цінні папери, здобу-ває фінансові активи (іпотечні домові вимо-ги) і отримує надходження у вигляді процен-тів з платежів. Домові вимоги випускають-ся під Гарантію державних агентств.

ТИТУЛ [ТИТУЛ] - 1. Юридична, докумен-тальна основа права на певні дії. на особли-ве положення, на майно, на володіння това-ром (що переходить від продавця до покуп-ця). 2. Особливий розділ у законі або кодек-сі законів. 3. Кошторис капітального будів-ництва об'єкту, занесеного до особливого пріоритетного списку (титульний список).

ТИТУЛЬНИЙ СПИСОК [ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК] - перелік включених у план об'єктів будівництва та їх характеристика (загальна кошторисна вартість і вартість робіт на рік, що планується, проектна потужність, місце будівництва, строки початку і закінчення робіт).

ТІК [ТИК] - мінімальне коливання курсу на біржі, встановлене біржовими правилами.

ТІКЕР [ТИКЕР] - система, що відображає "бігучою стрічкою" на табло кур-си останніх біржових операцій. Існує облад-нання і для виведення такої інформації на папір для передання телеграфним способом.

ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА [ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА] - економічні процеси (виробництво, розподіл, обмін, споживання товарів і по-слуг), які приховуються їх учасниками від контролю держави і суспільства і не фіксу-ються офіційною державною статистикою. У прихованих економічних відносинах заці-кавлені окремі люди й угруповання людей. Т.е" охоплює криміногенну діяльність (забо-ронену, протизаконну), приховану (з метою уникнення податків або у зв'язку з небажан-ням економічних суб'єктів оприлюднювати свої дії і доходи), неформальну (що не підля-гає обліку у зв'язку з її індивідуальністю, осо-бистим або сімейним характером, відсутніс-тю вимірників). Стимулом для виникнення і зростання бізнесу прихованого характеру є відсутність належних умов для розвитку підприємництва, недосконале законодав-ство. надзвичайно великий податковий тя-гар тощо.