Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ТИМЧАСОВА ПЕРЕВАГА [ВРЕМЕННОЕ ПРЕДПОЧТЕНИЕ] - схильність економіч-них суб'єктів надавати перевагу отриманню реального товару тепер, ніж у віддаленому майбутньому за інших однакових умов.

ТИМЧАСОВА РОБОТА [ВРЕМЕННАЯ РАБОТА] - робота, що дається на обмежений строк, який становить кілька місяців.

ТИМЧАСОВА СТРАХОВА РЕНТА(ВРЕМЕННАЯ СТРАХОВАЯ РЕНТА] - сума, що вип-лачується страховиком страхувальнику протягом певного часу, доки страхувальник є непрацездатним. Т.с.р. є формою реаліза-ції страхування від нещасного випадку, час-то набирає форми пенсій. Інша назва - тилгчасовий аннуїтет.

ТИМЧАСОВИЙ ПРАЦІВНИК [ВРЕМЕННЫЙ РАБОТНИК] - робітник, прийнятий на ро-боту на короткий строк.

ТИМЧАСОВІ ЦІНИ (ВРЕМЕННЫЕ ЦЕНЫ] -оптові або роздрібні ціни. дія яких обмеже-на певним строком, що пов'язано, як прави-ло, з сезонністю. Трапляються й інші випад-ки встановлення таких цін на певні види товарів.

ТИПИ ПІДПРИЄМНИЦТВА [ТИПЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) - форми організації підприємницької діяльності залежно від форми власності і методів господарювання. Напр., малий бізнес за приватної власнос-ті на засоби виробництва або при їх оренді, спільне підприємництво на основі акціонер-ного капіталу тощо.

ТИПИ ТОВАРІВ [ТИПЫ ТОВАРОВ] - Див. Номенклатура продукції.

ТИПІЗАЦІЯ [ТИПИЗАЦИЯ] - 1. Система заходів у техніці й будівництві, що їх вжива-ють з метою звести виготовлення різних виробів і машин, застосування багатьох тех-нологічних процесів, спорудження будівель-них об'єктів до найменшого числа раціо-нальних типів, видів, марок продукції. (Див. також Стандартизація). 2. Групування за повними ознаками наукових розробок, програм, інформаційних матеріалів.

ТИПОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ [ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ] - форми документів, що найчастіше використовуються при розроб-ленні проекту, укладанні угод, контрактів.

ТИПОВИЙ ДОГОВІР [ТИПОВЫЙ ДОГОВОР] -документ, що містить перелік питань і умов, які необхідно враховувати при укла-данні договорів (угод) на поставку товарів, здійснення будівництва, надання послуг, виконання науково-дослідних та інших робіт. Затверджується відповідною урядовою уста-новою і слугує основою договірних відносин. Регулює відносини між організаціями, а та-кож між організаціями і громадянами. На основі Т.д. між сторонами укладають окремі договори, які конкретизують умови Т.д., уточнюють їх, зважаючи на місцеві особ-ливості, але вони не повинні суперечити Т.д. або змінювати передбачені ними умови.