Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА [ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА] - один із основних документів технологічної документації, що містить відомості щодо здійснення запроектованих технологічних процесів.

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПАРК [ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК] - фор-ма територіальної інтеграції науки, освіти й виробництва у вигляді об'єднання наукових організацій, проектно-конструкторських бю-ро, навчальних закладів, виробничих під-приємств або їх підрозділів з метою приско-рення розробки і застосування науковотех-нічних і техніко-технологічних досягнень.

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС (ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС] - сукупність техноло-гічних операцій, методів, прийомів режиму роботи і процедур, спрямованих на перет-ворення речовини, енергії, інформації у про-цесі виготовлення продукції, контролю якості, управління виробництвом тощо.

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗРИВ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗРЫВ] - відставання слабороз-винутих країн від високоіндустріальних в галузі техніки і технології в цілому або з ок-ремих напрямів розвитку.

ТЕХНОЛОГІЧНІ ГРАНТИ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ГРАНТЫ] - безоплатна передача розвинутими країнами країнам, що розвива-ються, технології, технологічноємних това-рів або фінансових коштів на купівлю техно-логії, навчання і перепідготовку персоналу.

ТЕХНОЛОГІЯ [ТЕХНОЛОГИЯ] - 1. фактор виробництва, наукові методи досягнення практичних цілей. Поняття "Т." охоплює три групи технологій: технологія продуктів, технологія процесів і технологія управління. 2. Сукупність способів обробки або перероб-ки сировини, матеріалів та напівфабрика-тів. Т. називається також сам процес оброб-ки або переробки, а також складання чи бу-дівництва. 3. Переносно - опис способів обробки (переробки) у вигляді карт, кон-струкцій, креслень, графіків тощо. До скла-ду сучасної Т„ що є одним із найрухоміших елементів виробництва і швидко змінюєть-ся з розвитком техніки, входить технічний контроль виробництва.

ТЕХНОЛОГІЯ ОБРОБКИ ДАНИХ [ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ] - Див. Ін-формаційна технологія.

ТЕХНОПАРК [ТЕХНОПАРК] -Див. Техно-логічний парк.

ТЕХНОПОЛІС [ТЕХНОПОЛИС] - одна з форм вільних економічних зон. що створю-ються для активізації, прискорення іннова-ційних процесів, сприяння ефективному застосуванню техніко-технологічних нови-нок. Ядро Т. складає регіональний центр розробки і освоєння виробництва високо-технологічної продукції світового класу. Т. користуються державною підтримкою.

ТЕХПРОМФІНПЛАН (ТЕХПРОМФИНПЛАН] - основний господарський документ, розгорнутий річний план виробничо-тех-нічної і фінансової діяльності підприємства. Аналог бізнес-плану.