Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ [ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ] - завдання на техніко-економіч-не обгрунтування (ТЕО) доцільності здій-снення запропонованого проекту будівниц-тва, спорудження підприємства, модерніза-ції і реконструкції діючих об'єктів тощо.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ [ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ] -будь-яка дія, спрямована на підтримку або відновлення такого стану, в якому функціональний блок може виконувати потрібні функції.

ТЕХНІЧНИЙ КРЕДИТ [ТЕХНИЧЕСКИЙ КРЕДИТ] - грошовий міжнародний кредит, що надається для закупівлі певних товарів, обладнання, устаткування. Може бути по-гашений або зворотними поставками това-рів, або оформленням державної заборго-ваності.

ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС [ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС] -процес безперервного удоско-налення засобів виробництва і предметів праці, а також розвитку й впровадження новітньої технології з метою підвищення ефективності виробництва. За сучасних умов з посиленням взаємозв'язку науки, тех-ніки, комп'ютеризації виробництва Т.п. на-буває широкого змісту і стає по суті науко-во-технічним прогресом, який полягає го-ловним чином в удосконаленні виробничо-го апарату, техніки і технології, введенні но-вих методів виробництва і організації праці безпосередньо на підприємствах. Науково-технічний прогрес неможливий без онов-лення діючого виробничого устаткування. заміни фізично і морально застарілих тех-нічних засобів більш продуктивними та ефективними, без якісних змін матеріалів і сировини, що з них виготовляють промис-лову продукцію, без удосконалення техно-логій виробництва та широкої комп'ютери-зації його, вдосконалення й ефективного використання сучасних систем інформації.

ТЕХНІЧНИЙ ПРОЕКТ (ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ] - документ, у якому приведені тех-нічні рішення, технічний образ нового про-дукту, об'єкта. Створюється на основі аван-проекту і конкретизується в робочому, кон-структорському проекті.

ТЕХНІЧНІ ПРИЙОМИ [ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ] -діяльність, дії, що здійснюють-ся автоматично, без додаткового обговорен-ня, аналізу, прийняття рішень.

ТЕХНІЧНІ УМОВИ (ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ] - нормативно-технічний документ, у якому визначений комплекс вимог до про-дукції конкретних типів, марок, артикулів. Розробляються на основі діючих стандартів.

ТЕХНОКРАТІЯ (ТЕХНОКРАТИЯ] - 1. Під-хід до економічних процесів і подій з суто технічних позицій, без урахування соціаль-но-економічних факторів і економічних на-слідків технічних рішень. 2. Висококваліфі-ковані фахівці, що беруть безпосередню участь в управлінні виробництвом, опрацю-ванні і здійсненні економічної політики.

ТЕХНОЛОГІЇ БЕЗВІДХОДНІ [ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОТХОДНЫЕ] - сукупність техніч-них, технологічних способів, методів 1 при-йомів переробки сировини, матеріалів, що забезпечує повне їх використання на дано-му підприємстві для виробництва кінцевої продукції споживчих товарів без будь-яких відходів.

ТЕХНОЛОГІЧНА ДИСЦИПЛІНА [ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ДИСЦИПЛИНА] - безумовне дотримання необхідних вимог, які передба-чаються технологічного картою (документа-цією) виготовлення, обробки, виробництва певного виду продукції, виробничих опера-цій.