Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ТЕХНІКА [ТЕХНИКА] - 1. Сукупність технічних засо-бів економіко-виробничої діяльності, що призначені для підвищення продуктивнос-ті праці і якості продукції, зменшення час-тки ручної праці, підвищення механізації і автоматизації виробництва тощо. 2. Сукуп-ність навичок і способів діяльності.

ТЕХНІКА ОБЛІКУ [ТЕХНИКА УЧЕТА] - су-купність обчислювального обладнання, приладів, реєструючої апаратури в поєднан-ні з методами і способами здійснення про-цесів обліку.

ТЕХНІКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ [ТЕХНИКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ] -Див. Програмотехніка.

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ [ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ] - розрахунки на основі аналізу та оцінки економічної доцільності, що вико-нуються для здійснення запропонованого проекту будівництва, спорудження підпри-ємства, модернізації і реконструкції діючих об'єктів тощо. Основою Т.-е.о. є зіставлення оцінки витрат і результатів, встановлення ефективності використання, строків окуп-ності вкладень.

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАН-НЯ ПІДПРИЄМСТВА (ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ] - економічні розрахунки і прогноз функціонування підприємства шляхом зіс-тавлення можливостей і реальних результа-тів з витратами на його створення, будів-ництво. Береться до уваги конкурентоспро-можність товарів і послуг, наявність замов-лень на внутрішньому і зовнішньому рин-ках, рівень цін тощо. Робиться розрахунок статутного фонду, собівартості готової про-дукції з урахуванням цін на сировину, мате-ріали, енергоносії, транспорт, воду тощо. Визначаються можливі ціни, очікувані прибутки, обчислюється економічна ефек-тивність, складається баланс доходів і ви-трат. На початковому етапі готується конку-рентний план, з'ясовуються техніко-еконо-мічні показники майбутньої продукції у зі-ставленні з однотипною продукцією інших підприємств, її якість. Визначаються фізич-ні обсяги реалізації продукції на внутріш-ньому і зовнішньому ринках, ступінь їх на-сиченості аналогічними товарами та послу-гами для визначення портфеля замовлень і річної суми виручки тощо.

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ [ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА] -передпро-ектна розробка основних напрямів і завдань проектування підприємства та його значення в розвитку тієї чи іншої галузі економіки.

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ [ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ] -ком-плекс дослідження виробничо-господар-ської діяльності галузей матеріального ви-робництва, об'єктів підприємницької діяль-ності, підрозділів та об'єднань, за допомогою якого виявляють вплив на виробничо-ко-мерційну практику розвитку техніки, техно-логії та організації виробництва. Т.-е.а. охоплює такі основні питання діяльності:
використання виробничих потужностей і устаткування, сировини й матеріалів, пали-ва та інструментів; продуктивність праці;
витрати основних фондів і заробітної пла-ти; собівартість продукції тощо. Т.-е.а. до-повнює і поглиблює економічний аналіз. Його проводять на основі звітності та широ-кого використання іншої інформації. В про-цесі Т.-е.а. використовують різні методи й способи: метод порівняння з застосуванням системи взаємопов'язаних показників у виг-ляді коефіцієнтів, процентів. Індексів; зоб-раження; статистичні групування, теорію ігор, теорію ймовірностей тощо.

ТЕХНІЧНА БУДОВА КАПІТАЛУ [ТЕХНИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ КАПИТАЛА] - відно-шення між масою засобів виробництва і кіль-кістю працівників, що приводять їх у рух.

ТЕХНІЧНА ЕСТЕТИКА [ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭСТЕТИКА] -теорія художнього конструю-вання, дизайну.

ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ [ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ] - 1. Механічні та електронні компоненти комп'ютерних сис-тем. 2. Усе обладнання, у т. ч. носії даних, призначені для автоматизованої обробки даних. 3. Забезпечення процесу виробниц-тва необхідними технічними засобами.