Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ВОДИ [ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ВОДЫ] - морська акваторія, що прилягає до узбереж-жя або внутрішніх вод країни і становить частину державної території суверенної уз-бережної держави. Відлік ведеться трьома способами: 1) від лінії найбільшого відпли-ву: 2) від кордону внутрішніх вод; 3) від ба-зових умовних ліній.

ТЕРИТОРІЯ ДЕРЖАВНА [ТЕРРИТОРИЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ] - певна частина поверхні, що пере-буває під суверенітетом даної держави. Т.д. включає суходіл, внутрішні води. терито-ріальні води, підвладні державі острови, надра її суходолу і вод, а також повітряний простір над її суходолом і водами. До Т.д. належить і так звана умовна територія - літаки, річковії морські судна, що курсують у відкритому морі під прапором даної дер-жави, належні державі об'єкти, які перебу-вають за межами її кордонів (космічні кораб-лі, станції тощо), а також підводні кабелі, що з'єднують частини однієї держави.

ТЕРМ [ТЕРМ] - знак або комбінація знаків, що є найменшим значу-щим елементом мови.

...ТЕРМ..., ...ТЕРМИ... [...ТЕРМ..., ... ТЕРМИ...] - у складних словах вказує на зв'язок з поняттям "тепло" , "жар" (напр., ізотерм).

ТЕРМІНАЛ [ТЕРМИНАЛ] - комплекс технічних і програмних засобів, призначених для зв'язку віддаленого корис-тувача з ЕОМ або іншим абонентським пун-ктом за допомогою каналів зв'язку. Інша назва - прикінцевий пристрій.

ТЕРМІНАЛ ПРОБЛЕМНО ОРІЄНТОВАНИЙ [ТЕРМИНАЛ ПРОБЛЕМНО ОРИЕНТИРОВАННЫЙ] - Див. Проблемно орієнтова-ний термінал.

ТЕРМІНАЛ, ЩО ПРОГРАМУЄТЬСЯ [ТЕРМИНАЛ ПРОГРАММИРУЕМЫЙ] -термінал, що має у своєму складі програмні засоби, які гнучко змінюються, для виконання простих логічних операцій або попередньої первин-ної обробки даних (редагування, стиснення даних або найпростіші обчислення).

ТЕРМІНОЛОГІЯ [ТЕРМИНОЛОГИЯ] - сукуп-ність термінів, тобто слів або словосполу-чень. що охоплюють специфічні поняття з певної галузі науки, техніки чи мистецтва, а також сукупність усіх термінів, наявних у тій чи іншій мові. Від звичайних слів терміни відрізняються точністю семантичних меж.

ТЕСТ-ПРОГРАМА [ТЕСТ-ПРОГРАММА] - програма, призначена для перевірки пра-вильності функціонування окремих блоків, вузлів зовнішніх приладів і процесора ЕОМ.

ТЕСТОВА ПРОГРАМА [ТЕСТОВАЯ ПРОГРАММА]-Диб. Тест-програма.