Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ТЕНДЕРНИЙ КОМІТЕТ [ТЕНДЕРНЫЙ КОМИТЕТ] - тимчасовий орган, що створю-ється для організації проведення торгів.

ТЕНЬГЕ [ТЕНЬГЕ] - грошова одиниця Ка-захстану.

ТЕОРЕМА ХЕКШЕРА-ОЛІНА [ТЕОРЕМА ХЕКШЕРА-ОЛІНА) - за цією теоремою кож-на країна експортує ті фактороінтенсивні товари, для виробництва яких вона володіє відносно надлишковими факторами вироб-ництва, і імпортує ті товари, для виробниц-тва яких вона відчуває відносну нестачу факторів виробництва.

ТЕОРІЯ АБСОЛЮТНИХ ПЕРЕВАГ [ТЕОРИЯ АБСОЛЮТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ] - за цією теорією країни експортують ті товари, які вони виробляють з меншими витратами (у виробництві яких вони мають абсолютну перевагу), і імпортують ті товари, які виго-товляються іншими країнами з меншими витратами (у виробництві яких перевага належить їх торговим партнерам).

ТЕОРІЯ ВЗАЄМНОГО ПОПИТУ [ТЕОРИЯ ВЗАИМНОГО СПРОСА] - теорія, згідно з якою ціна імпортного товару визначається через ціну товару, який належить експорту-вати, щоб оплатити імпорт; тому кінцеве співвідношення цін у торгівлі визначається внутрішнім попитом на товари у кожній з торгуючих країн.

ТЕОРІЯ ІГОР (ТЕОРИЯ ИГР] -теоретичний напрям у науці, який використовує апарат математичного моделювання, у т. ч. проце-дури заміни реальних систем умовними, з метою передбачення, знаходження найкра-щих варіантів дії в умовах невизначеності, в ігрових ситуаціях.

ТЕОРІЯ ІНФОРМАЦІЇ [ТЕОРИЯ ИНФОРМАЦИИ] - математична дисципліна, що вив-чає процеси збереження, перетворення 1 передавання інформації.

ТЕОРІЯ КОРИСНОСТІ [ТЕОРІЯ ПОЛЕЗНОСТИ] -теоретичний напрям в економіч-ній науці, який ґрунтувався на базовому об'-єктивному розумінні "корисності", що сприймалось як задоволення, забезпечення, яке отримувала людина в результаті спожи-вання благ. Розвивався представниками австрійської школи у ХІХ-ХХ ст. Основним
принципом Т.к. є закон спадної граничної корисності, згідно з яким нарощування ко-рисності, що отримується від однієї доданої одиниці блага, безперервно зменшується.

ТЕОРІЯ ПОРІВНЯЛЬНИХ ПЕРЕВАГ [ТЕОРИЯ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ПРИЕМУЩЕСТВ] - за цією теорією торгівля з країнами, що спе-ціалізуються на виробництві тих товарів, які вони можуть виготовляти з відносно нижчи-ми витратами, ніж інші країни, буде взаємо-вигідною, незалежно від того, чи є виробниц-тво в одній з них ефективнішим, ніж в іншій.

ТЕРАПІЯ ШОКОВА [ТЕРАПИЯ ШОКОВАЯ] - Див. Шокова терапія.