Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ТВЕРДА ВАЛЮТА [ТВЕРДАЯ ВАЛЮТА] - Див. Валюта тверда.

ТВОРЧА ВІДПУСТКА [ТВОРЧЕСКИЙ ОТПУСК] - звільнення працівника на певний строк від звичайної роботи, передбаченої умовами контракту, для виконання спеці-ального завдання. Професори й викладачі вузів можуть одержати Те. із збереженням основного посадового окладу на певний строк, напр., до 3 місяців для закінчення ро-боти над рукописами підручників і навчаль-них посібників. Для завершення наукових дисертацій особам, які успішно поєднують виробничу або педагогічну роботу з науко-вою, на їх прохання надають Т.в. із збере-женням заробітної плати на основній штат-ній посаді. Т.в. не позбавляє працівника права на чергову відпустку.

ТВОРЧИЙ ЦЕНТР КАУНТЕРПАРТ [ТВОРЧЕСКИЙ ЦЕНТР КАУНТЕРПАРТ] - благо-дійний фонд, заснований в Україні у 1996р. Мета - розробка і здійснення програм спри-яння розвитку творчої активності людини, утвердження ідеалів громадянського сус-пільства, вирішення проблем освітнього, соціального, культурного, наукового харак-теру, зміцнення сектора неурядових непри-буткових громадських організацій. Пріори-тетними напрямами програми є проведен-ня тренінгів, оцінка організаційного розвит-ку. поширення інформації. Види послуг - надання бази даних про неурядові організа-ції України, проведення тренінгів з розроб-ки бізнесових та маркетингових планів, складання фінансових звітів та прогнозу-вання грошових потоків, організаційний розвиток підприємств та його вдосконален-ня тощо.

ТЕЗАВРАЦІЯ (ТЕЗАВРУВАННЯ) [ТЕЗАВРАЦИЯ (ТЕЗАВРИРОВАНИЕ)] - 1. Нагромадження гро-шей населенням внаслідок вилучення їх з обігу та зберігання нагромадженої готівки поза кредитними установами. 2. Нагрома-дження приватними особами золота у фор-мі багатства, скарбу. 3. Формування золото-го запасу держави.

ТЕЗАУРУС [ТЕЗАУРУС] - 1. Лінгвістичний словник мови з повною змістовою інфор-мацією. 2. В інформатиці - повний сис-тематизований набір даних щодо будь-якої галузі знання, що дає змогу людині або обчислювальній машині орієнтуватися в ній.

ТЕЙЛОРИЗМ [ТЕЙЛОРИЗМ] - система ор-ганізації праці, метою якої є одержання під-приємцем найбільшого прибутку. Названа за іменем її автора - американського інже-нера Ф.-У. Тейлора. Виникла у США на ру-бежі ХІХ-ХХ ст., поширена також в інших країнах. Являє собою сукупність методів організації і нормування праці та управлін-ня виробничими процесами, добору, розста-новки і оплати робочої сили, направлених на істотне підвищення продуктивності пра-ці. Суть ЇЇ полягає у максимальному підви-щенні інтенсивної праці робітників, а також у раціональному використанні засобів ви-робництва за рахунок усунення зайвих ру-хів, вироблення найдоцільніших прийомів роботи, досконалої системи обліку й контро-лю тощо.

ТЕКСТОВИЙ ПРОЦЕСОР [ТЕКСТОВЫЙ ПРОЦЕССОР] - пакет прикладних програм, зорієнтований на автоматизацію роботи секретарів, діловодів, редакторів, письмен-ників. Тп. дає змогу створювати й редагу-вати текстові форми, перекомпоновувати текст, використовувати різні шрифти.

ТЕЛЕ... [ТЕЛЕ...] - у складних основах означає здійснюваний на відстані, той, що діє на далеку відстань, телевізійний (напр., телефон).

ТЕЛЕГРАМА [ТЕЛЕГРАММА] - уза-гальнена назва документів, що складають особливу групу за способом передання тек-сту на відстань. Поділяються на прості, тер-мінові та "блискавки'. Розрізняють такі їх типи: звичайні (відкритий текст) і шифрова-ні (закритий текст). Шифровані телеграми складаються знаками для скорочення зміс-ту матеріалу 1 не є секретними.

ТЕЛЕГРАФНИЙ БАНКІВСЬКИЙ КОД [ТЕЛЕГРАФНЫЙ БАНКОВСКИЙ КОД] - систе-ма умовних кодових позначень для шифру-вання текстів телеграфної банківської пере-писки. Кожний кодовий знак складається із п'яти букв, які заміщають шаблонний тра-фаретний текст або певну грошову суму. У зв'язку з переважанням електронного ком-п'ютерного зв'язку тепер цей код витісняєть-ся електронно-цифровим написом.