Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ТАРИФ ПІЛЬГОВИЙ (ТАРИФ ЛЬГОТНЫЙ] - митний тариф, що передбачає мінімальні ставки митного обкладення товарів, що за-возяться імпортерами з країн, які мають режим найбільшого сприяння у торгівлі.

ТАРИФИ НА ПОСЛУГИ [ТАРИФИ НА УСЛУ-ГИ] - система ставок, за якими підприєм-ства сфери послуг реалізують послуги спо-живачам, замовникам. Величина окремих Т.н.п., що надаються населенню, регулю-ються місцевими органами виконавчої вла-ди. Т.н.ге. виробничого характеру являють собою вільні оптові ціни; державою регулю-ються лише Т.н.п. зв'язку і перевезення за-лізничним транспортом.

ТАРИФИ ТРАНСПОРТНІ (ТАРИФИ ТРАНСПОРТНЫЕ] - система ставок оплати за пе-ревезення і збори, що стягуються усіма ви-дами транспорту з клієнтів.

ТАРИФІКАЦІЯ (ТАРИФИКАЦИЯ] - встановлення тарифів на послуги і ставок оплати праці.

ТАРИФНА ЕСКАЛАЦІЯ (ТАРИФНАЯ ЭСКАЛАЦИЯ] - підвищення рівня митного обкла-дання товарів у міру зростання ступеня їх обробки.

ТАРИФНА СИСТЕМА [ТАРИФНАЯ СИСТЕМА] - сукупність нормативне встановлених ставок, тарифних коефіцієнтів (залежно від фаху, стажу роботи, кваліфікації, освіти, умов праці тощо), згідно з якими встановлю-ється рівень заробітної плати робітників, які оплачуються за тарифами.

ТАРИФНА СІТКА [ТАРИФНАЯ СЕТКА] - сукупність розрядів тарифних коефіцієнтів, за якими диференціюють заробітну плату робітників залежно від складності праці та кваліфікації виконавців. У промисловості найпоширенішою є Т.с„ що містить поділ робітників за кваліфікацією на певну кіль-кість розрядів (6 розрядів). Співвідношення крайніх тарифних коефіцієнтів характери-зує діапазон Т.с., що становить, як прави-ло, 1:2 та 1:1,8. Тарифні коефіцієнти пока-зують, наскільки робота кожного розряду складніша за роботу попереднього розряду, і відповідне збільшення оплати праці. Така побудова Т.с. матеріально заохочує робітни-ків підвищувати свою кваліфікацію. За до-помогою Т.с. визначають середній тариф-ний коефіцієнт групи робітників (робіт), се-редній тарифний розряд та середню тариф-ну ставку, а також тарифні ставки робітни-ків різних розрядів.

ТАРИФНА СТАВКА (ТАРИФНАЯ СТАВКА] - розмір оплати праці робітників за одиницю робочого часу (годину, робочий день або місяць), вира-жений у грошовій формі. За Т.с. диферен-ціюють і регулюють оплату праці залежно від кваліфікації робітників та умов праці. Т.с. кожного розряду обчислюють множен-ням ставки 1-го розряду (найнижчого) на тарифний коефіцієнт певного розряду та-рифної ставки.

ТАРИФНИЙ БАР'ЄР [ТАРИФНЫЙ БАРЬЕР]- обмежувальний захід імпортування в краї-ну товарів шляхом застосування високого рівня митного податку.

ТАРИФНИЙ РОЗРЯД [ТАРИФНЫЙ РОЗРЯД] -Диб. Тарифна сітка.