Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

Новые модели радиоуправляемых танков с инфракрасными орудиями. Имитируют бой!

script" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">

ТАЛОН [ТАЛОН] - 1. До-кумент, що підтверджує право його влас-ника на отримання цінності, речі або на дос-туп, прохід у певне місце. 2. Частина доку-мента, що відокремлюється від нього у ви-гляді самостійного документа.

ТАНТЬЄМА [ТАНТЬЕМА] - додаткова виплата, ви-нагорода керівництву фірми за певні досяг-нення як частка від одержаного фірмою чис-того прибутку.

ТАНЬГА, ТЕНГА [ТАНЬГА, ТЕНГА) (від тюрк. тамга - знак, монетний штемпель) - сріб-на монета багатьох держав Середньої Азії і прилеглої до неї території в ХІУ-ХУШ ст. По-тім чеканилась з міді і бронзи до 1917 р. Від слова "Т. "походить російське слово "деньги".

ТАРА [ТАРА] - 1. Місткість для збереження, паку-вання і транспортування товарів, товарне упакування. 2. Різниця між загальною вагою товару з упаковкою (брутто) і чистою вагою (нетто), тобто вага упаковки товару.

ТАРА ЗОВНІШНЯ [ТАРА ВНЕШНЯЯ] -Див. Тара транспортна.

ТАРА ТРАНСПОРТНА [ТАРА ТРАНСПОРТНАЯ] - тара, що використовується, для перевезення товару від виробника до спожи-вача, часто зворотна, тобто така, що вико-ристовується кілька разів. Т.т. називаєть-ся також зовнішньою.

ТАРГЕТУВАННЯ [ТАРГЕТИРОВАНИЕ] - встановлення цільо-вих орієнтирів грошової системи, регулю-вання приросту грошової маси, яких дотри-муються у своїй політиці центральні банки.

ТАРИФ [ТАРИФ] - ставка сплати (тарифна ставка) за працю та різноманітні послуги, що надаються підпри-ємствам і населенню.

ТАРИФ МИТНИЙ (ТАРИФ ТАМОЖЕННЫЙ] -Див. Митний тариф.

ТАРИФ МИТНИЙ ПОДВІЙНИЙ (ТАРИФ ТАМОЖЕННЫЙ ДВОЙНОЙ] - спеціальний тариф, що містить для кожної товарної пропозиції максимальну й мінімальну став-ки, які застосовуються залежно від міждер-жавних торговельно-політичних відносин та угод, укладених з тією чи іншою країною.