Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ТАБЕЛЬ [ТАБЕЛЬ] - 1. Таблиця, список будь-кого (будь-чого) в певному порядку. 2. Дошка з жетонами для обліку явки на ро-боту й виходу з роботи робітників і службов-ців. а також самий жетон.

ТАБЛИЦІ РІШЕНЬ [ТАБЛИЦЫ РЕШЕНИЙ] - таблиці, що розкривають правила логічних дій у процесі виконання роботи залежно від вихідних умов. Дають змогу враховувати можливість багатоваріантних підприєм-ницьких дій залежно від вхідних парамет-рів роботи. В Т.р. відбиваються: умови, що характеризують конкретну роботу (завдан-ня); перелік можливих дій: правила вико-нання дій, що визначаються конкретним поєднанням вихідних умов.

ТАБЛИЦІ СТАТИСТИЧНІ [ТАБЛИЦЫ СТАТИСТИЧЕСКИЕ] - форма раціонального й наочного викладу узагальнених числових показників, що характеризують суспільно-економічні явища й процеси. Кожна Т.с.має статистичний підмет (об'єкт або група об'-єктів, що їх характеризують у таблиці - за-писують у горизонтальних рядках) і статис-тичний присудок (ознаки, що характеризу-ють підмет,- записують у вертикальних графах (колонках). За побудовою підмета розрізняють таблиці прості (містять у під-меті зведені показники або перелік окремих об'єктів без поділу їх на групи), групові (міс-тять у підметі згруповані одиниці досліджу-ваної сукупності явищ за однією ознакою, напр.. групування населення за місцем про-живання (міське, сільське), та комбінаційні (досліджуваний об'єкт групують у підметі таблиці не за однією, а за двома-трьома й більше ознаками, взятими в комбінації, напр., коли населення в підметі поділено за місцем проживання (міське, сільське), а все-редині кожної групи - ще й за статтю (чо-ловіки, жінки).

ТАБЛИЦЯ [ТАБЛИЦА] - спосіб просторової організації тексту що передбачає внесення інформаційних показників у певні графи: по
горизонталі - присудок (назва постійних явищ, фактів тощо), по вертикалі - підмет (дані у цифровому викладенні або словами).

ТАБЛО [ТАБЛО] - засіб відображення інформації у формі, зручній для сприйняття людини,- щит або екран з різними умовними знаками, світло-вими та іншими сигнальними пристроями, що подає інформацію про стан або процес на об'єкті.

ТАБУ [ТАБУ] - заборона на здійснення чогось, про-ведення певних операцій, спричинення чо-гось. Напр., відправлення (транспортуван-ня) небезпечних вантажів, продаж шкідли-вих для здоров'я людини товарів (горілки, тютюну, наркотиків).

ТАБУЛЯГРАМА [ТАБУЛЯГРАММА] - звітний документ, ре-зультат розрахунку, надрукований на табуля-торі або друкуючому пристрою комп'ютера.

ТАБУЛЯТОР [ТАБУЛЯТОР] - 1. Обчислю-вальна машина для автоматичної обробки числової та буквеної інформації, записаної на перфокартах. 2. Пристосування для дру-кування таблиць.

ТАЕЛЬ [ТАЭЛЬ] - грошово-вагова одиниця Східної Азії, що застосовувалась із давніх часів у Китаї; тепер вийшла з ужитку.

ТАЄМНИЦЯ ВКЛАДІВ [ТАЙНА ВКЛАДОВ] - право вкладника на збереження в таємниці даних про нього, його рахунки в банку і операції, що здійснює він із вкладами.