Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

СУСПІЛЬНИЙ ПОДІЛ ПРАЦІ [ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА] - відособ-лення різних видів праці в суспільстві, в ре-зультаті чого виробники здійснюють різ-номанітну виробничу діяльність відповідно до поділу економіки на галузі та їх складові елементи. Розвиток С.п.п. характеризує певний ступінь розвитку продуктивних сил.

СУСПІЛЬНІ ЗВ'ЯЗКИ [ОБЩЕСТВЕННЫЕ СВЯЗИ] - діяльність, метою якої є інформування громадян, за-собів масової інформації про рішення, що приймаються урядом, державними органа-ми, їх значення для економіки, політики. У сферу суспільних зв'язків входять соціоло-гічні і маркетингові дослідження.

СУСПІЛЬНІ ФОНДИ СПОЖИВАННЯ [ОБЩЕСТВЕННЫЕ ФОНДЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ] - Див. Суспільне благо.

СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ФОРМАЦІЯ [ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ФОРМАЦИЯ] - певний історичний тип суспіль-ства з властивими йому способом виробниц-тва, базисом (Див. Базис} і надбудовою (Див. Надбудова). Основу кожної С.-е.ф. становить спосіб виробництва матеріаль-них благ як діалектична єдність продуктив-них сил і виробничих відносин. Він визна-чає характер суспільного ладу, економічне, політичне й духовне життя людей. Зміна способу виробництва матеріальних благ зу-мовлює й зміну С.-е.ф.

СУСПІЛЬНО КОРИСНА ПРАЦЯ [ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫЙ ТРУД] - усі види тру-дової діяльності людини, що спрямовані на створення матеріальних 1 духовних благ для задоволення потреб суспільства в цілому і кожної людини зокрема. Слід розрізняти С.к.п. у сфері матеріального виробництва і в невиробничій сфері. Продуктивною пра-цею є праця людей, які безпосередньо ви-робляють матеріальні блага. Праця, що зас-тосовується в невиробничій сфері (культуро-логічна, освітня, наукова діяльність, управ-ління, оборона країни тощо), є необхідною і також суспільне корисною, але безпосеред-ньо вона не створює матеріальних ціннос-тей і тому не є продуктивною.

СУСПІЛЬНО НЕОБХІДНИЙ РОБОЧИЙ ЧАС [ОБЩЕСТВЕННО НЕОБХОДИМОЕ РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ] - кількість робочого часу, по-трібна для виготовлення будь-якої спожив-ної вартості за середніх умов виробництва (при середньому рівні техніки, кваліфікації працівників, інтенсивності праці). Затрата-ми С.н.р.ч. на одиницю товару визначаєть-ся величина його вартості, яка зменшуєть-ся в міру підвищення продуктивності праці в результаті прогресу суспільства в розвит-ку продуктивних сил. В умовах товарного виробництва величина С.н.р.ч. на виготов-лення певного продукту визначається на ринку під впливом конкурентної боротьби.

СУСПІЛЬСТВО [ОБЩЕСТВО] - сукупність людей, об'єднаних певними відносинами, зумовленими історично змінним способом виробництва матеріальних і духовних благ.

СФЕРА [СФЕРА] - 1-У математиці - сукупність точок, рівнонапрямлених від даної точки. 2. Об-ласть дії, межі поширення чогось (напр. ви-робництва, торгівлі, обміну). 3. Громадське оточення, обстановка, середовище (еконо-мічна сфера). 4. Коло осіб, об'єднаних спіль-ними інтересами - науковими, економіч-ними (наукова С„ економічна С., ділова С.).

СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ [СФЕРА ОБСЛУЖИВАНИЯ] - сукупність галузей і під-галузей народного господарства, продукти праці яких виступають у вигляді послуг - побутове обслуговування, надання торго-вельних, будівельних, ремонтних та інших послуг.

СФЕРА ПОСЛУГ [СФЕРА УСЛУГ] - інфрас-труктура, що охоплює ті галузі народного господарства, які надають в основному по-слуги споживачам. До них належать паса-жирський транспорт, зв'язок, житлово-ко-мунальне господарство, побутове обслугову-вання, освіта, охорона здоров'я, видовищні заклади (театри, кіно та інші культурно-про-світницькі заклади), телебачення і ра-діомовлення, санаторії, пансіонати, будин-ки відпочинку. До С.п. можна віднести част-ково й роздрібну торгівлю, враховуючи її функцію доведення товарів до стадії влас-ного (індивідуального) споживання.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія