Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

СУДДЯ [СУДЬЯ] - обрана у встановленому законом порядку службова особа, що здій-снює від імені держави розгляд у суді цивіль-них і кримінальних справ. При здійсненні правосуддя С. незалежний і підкоряється тільки закону. Згідно з чинним законодавс-твом України С. обираються на безстроко-вий період.

СУДЖЕННЯ [СУЖДЕНИЯ] -найпростіша форма вираження змісту поняття, логіки мислення, в якій стверджується або запере-чується певна дія пізнання. В С. виражаєть-ся зв'язок між поняттями, розкривається їхній зміст, дається визначення. Формою всебічного розкриття змісту понять може бути лише система суджень, що виражає їх-ній необхідний і закономірний зв'язок, умовивід.

СУДОВА ВЛАДА [СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ] -система судових органів держави, що здій-снює правосуддя.

СУКРЕ [СУКРЕ] - грошова одиниця Еква-дору, дорівнює 100 сентаво. Введена у 1884 р. із золотим вмістом у 1,4516 г чистого зо-лота та срібним - 22,5 г чистого срібла.

СУКУПНИЙ ПОПИТ [СОВОКУПНЫЙ СПРОС] - загальний обсяг товарів і послуг, на які є попит, або які можуть бути куплені при різних рівнях цін. Якщо ціна знижується, кількість товарів, на які є попит, зростає;
якщо ціна зростає - навпаки. На обсяг С.п. впливають також нецінові фактори, такі як зміни у споживацьких, інвестиційних, дер-жавних витратах,обсяг експорту.

СУКУПНИЙ СУСПІЛЬНИЙ ПРОДУКТ [СОВОКУПНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ] - сума матеріальних благ, виробле-на за певний період (звичайно за рік) в усіх галузях матеріального виробництва - про-мисловості, сільському господарстві, будів-ництві, торгівлі, громадському харчуванні та інших, де є виробничий процес 1 створю-ються матеріальні цінності. Його називають також валовий внутрішній продукт (ВВП). За вартістю складається з двох частин: пер-ша з них є вартістю спожитих у процесі ви-робництва матеріальних засобів (фонд від-шкодування), що створені уречевленою (ми-нулою) працею; друга втілює в собі живу пра-цю, що створює нову вартість, або націо-нальний дохід. Новостворена вартість, тоб-то національний дохід, поділяється на фонд споживання та фонд нагромадження. Ос-танній використовують на розширення і вдосконалення виробництва, збільшення невиробничих фондів соціально-культурно-го призначення та створення державних резервів. За натурально-речовою формою ВВП є сукупністю засобів виробництва і предметів споживання.

СУКУПНІСТЬ СТАТИСТИЧНА [СОВОКУПНОСТЬ СТАТИСТИЧЕСКАЯ] - множина (скінченна чи нескінченна) предметів або явищ (соціально-економічних, фізичних тощо), об'єднаних загальною ознакою, влас-тивістю якісного чи кількісного характеру (напр.. населення країни, галузь економіки та ін.). Предмети або явища, що утворюють сукупність, називаються її елементами. С.с„ що зберігає на деякий проміжок часу свою структуру, називається стаціонарною, сукупність зі змінною структурою - дина-мічною. Якщо досліджують С.с. вибірковим методом, то розрізняють поняття генераль-ної С.с. (вся досліджувана сукупність) та ви-біркової (частина відібраних елементів гене-ральної С.с.).

СУМ [СУМ] - грошова одиниця Узбекистану.

СУМА [СУММА] - загальна кількість, сукуп-ність товарів, грошових ресурсів тощо.

СУМІСНИЦТВО [СОВМЕСТИТЕЛЬСТВО] - одночасне обіймання тим самим працівни-ком, крім основної, іншої платної посади або виконання іншої постійної платної роботи (штатної або позаштатної).

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія