Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

СУБСИДІЇ ПРЯМІ [СУБСИДИИ ПРЯМЫЕ] - адресні субсидії у вигляді коштів, безпосе-редньо наданих економічним суб'єктам на фінансування капітальних вкладень в еко-номіку, науково-дослідні роботи, впрова-дження нової техніки тощо.

СУБСИДІЯ [СУБСИДИЯ] - вид допо-моги, що надається державою окремим дер-жавним органам, підприємствам і грома-дянам з метою забезпечення непередбаче-них матеріальних витрат внаслідок певних явищ, незалежних від суб'єктів отримання субсидій, напр. внаслідок: інфляційних про-цесів. С. може також надаватися юридич-ними та фінансовими особами іншим осо-бам - юридичним та фізичним, а також державам. Розрізняють С. пряли і непрямі.

СУБСИДУВАННЯ ПРОЦЕНТНИХ СТАВОК [СУБСИДИРОВАНИЕ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК] - відшкодування різниці між встанов-леною державою пільговою процентною ставкою і розміром ринкових процентів за кредитами, що надаються за рахунок дер-жавного бюджету приватним кредитно-фі-нансовим установам або безпосередньо одержувачам кредитів.

СУБСТАНЦІАЛЬНІСТЬ [СУБСТАНЦИАЛЬНОСТЬ] - витіснення із фрази дієслова і заміна його менш емоційно вираженою фор-мою, як правило, віддієслівним іменником або інфінітивом (неозначеною формою діє-слова, що означає дію, стан, процес). Варі-антність мовних засобів у синтаксичній по-будові офіційно-ділової фрази проявляється в широкому вживанні синтаксичного стан-дарту- розщепленого присудка, виражено-го дієслівно-іменниковим поєднанням при можливому повнозначному дієслові-при-судку (напр., організовувати перевірку підприємства - перевіряти, проявляти турботу - турбуватись тощо).

СУБСТАНЦІЯ [СУБСТАНЦИЯ] - 1. Незмін-на основа всього існуючого, реального, реалістичного, протилежна мінливому і ви-падковому. 2. Основа, сутність чого-небудь.

СУБСТИТУТ (СУБСТИТУТ] -товар, що заміняє інший товар, який має подібні з ним властивості. Див. також Замінники.

СУВЕНІР [СУВЕНИР] - подарунок на згадку або річ, пов'язана зі спогадами.

СУВЕРЕНІТЕТ [СУВЕРЕНИТЕТ] - економічна незалежність держави, регіону від інших держав, регіонів.

СУД [СУД] - спеціальний державний орган, який здійснює правосуддя шляхом розгля-ду й ухвал карних справ, цивільних, трудо-вих або інших спірних питань згідно з уста-новленим законом порядком. За Конститу-цією України правосуддя проводиться на основі рівності громадян перед законом, ко-легіально, з участю народних засідателів, які, як і суддя, є незалежними і підкоряють-ся лише закону. Нагляд за діями С. в Україні здійснюється Верховним Судом України. В усіх С. України існує принцип гласності і за-безпечення звинуваченому права на захист і виступу рідною мовою.

СУДАНСЬКИЙ ФУНТ (СУДАНСКИЙ ФУНТ] - грошова одиниця Судану. Був уведений у 1957 р., дорівнює 100 піастрам (1000 міль-ємам).

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія