Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

СУБ'ЄКТИВНІСТЬ [СУБТЬЕКТИВНОСТЬ] - 1. Інди-відуальна особливість у поглядах на речі, у вчинках, діях. 2. Відсутність об'єктивності, суб'єктивізм.

СУБОРДИНАІЙЙНА (ПАРТИСИПАТИВНА) ПОЗИКА [СУБОРДИНАЦИОННЫЙ (ПАРТИСИПАТИВНЫЙ) ЗАЕМ] - спеціальна без-строкова позика, для якої ресурси залуча-ються з ринку позичкових капіталів і за умо-вами позики прирівнюються до власних за-собів позичальника. Позика здійснюється шляхом емісії субординаційних (партисипа-тивних) цінних паперів, що займають про-міжне становище між облігаціями та акція-ми. Такі цінні папери є безстроковим борго-вим зобов'язанням і водночас свідченням участі в капіталі. Вони обертаються на рин-ку цінних паперів, котируються на біржі в розряді звичайних операцій. З точки зору податкового режиму прирівнюються до об-лігацій з фіксованою ставкою. Власники цих паперів не мають права голосу і не беруть участі у розподілі резервів. Винагорода по них частково надається у вигляді фіксова-ного доходу, розрахованого на базі індексу ставок облігаційного ринку і частково (у роз-мірі не більше 40% номіналу) у вигляді дохо-ду, що змінюється, шляхом індексації за пев-ними параметрами, які відображають ре-зультати діяльності підприємства (оборот, чистий прибуток).

СУБОРДИНАЦІЯ [СУБОРДИНАЦИЯ] - службова підлеглість, підпорядкованість молодшого за рангом старшому, додержання правил службової дисципліни, протоколу й етикету у ділових стосунках.

СУБОРЕНДА [СУБАРЕНДА] - передання орендатором частини орендова-ного майна в оренду третій особі. При цьо-му орендатор стає орендодавцем щодо цієї особи. Власнику майна (першому орендо-давцю) це невигідно, він проти суборенди, тому вона здійснюється без його відома.

СУБПІДРЯДНИК [СУБПОДРЯДЧИК] - бу-дівельно-монтажна організація, яку залуча-ють для виконання окремих видів робіт на будівництві об'єкта, що виконує генераль-ний підрядник. Взаємовідносини між гене-ральним підрядником і С. оформляють до-говором субпідряду, який укладають на ос-нові договору підряду генерального підряд-ника із замовником.

СУБРАХУНКИ [СУБСЧЕТА] - 1. У бухгал-терському обліку - найбільший і загальний для всіх підприємств (будов) підрозділ ра-хунків синтетичного обліку, які поділяють на детальніші аналітичні рахунки. Синтетич-ні рахунки називають рахунками першого порядку, С. є рахунками другого порядку, а об'єднані ними аналітичні рахунки - ра-хунками третього порядку і т. д. С. призна-чені для одержання єдиних для всіх підпри-ємств (будов) узагальнених показників, що доповнюють показники синтетичних ра-хунків. 2. У банківській спаві - рахунок, що відкривається банком (крім основних рахун-ків) підприємствам та організаціям, які ма-ють негоспрозрахункові одиниці (філії, цехи, заготівельні пункти та ін.), а також профспіл-ковим і деяким іншим організаціям. Кошти, які надходять на С„ або накопичувану забор-гованість банки періодично перераховують на основний рахунок. Є С. поточні, розра-хункові, позичкові, кореспондентські.

СУБРЕПЦІЯ [СУБРЕПЦИЯ] - аргу-ментація, дії, що ґрунтуються на хибних засадах, висновках.

СУБРОГАЦІЯ [СУБРОГАЦИЯ] - перехід до страховика, який заплатив страхове від-шкодування, права вимагати компенсацію від особи, з вини якої завдана шкода стра-хувальникові.

СУБСИДІАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ [СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ] - додаткова цивільно-правова відповідаль-ність за зобов'язанням іншої особи - основ-ного боржника, якщо від нього кредитор не може одержати належного йому боргу. Суб-сидіарно відповідальною особою, напр., мо-жуть виступати батьки або опікуни за шко-ду, заподіяну їхніми неповнолітніми дітьми або підопічними.

СУБСИДІЇ НЕПРЯМІ (СУБСИДИИ КОСВЕННЫЕ] - субсидії, що встановлюються у вигляді податкових або інших пільг.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія