Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

СУБАНДЕРРАЙТЕР [СУБАНДЕРРАЙТЕР] - вторинний Гарант позички.

СУБВЕНЦІЯ [СУБВЕНЦИЯ] - грошова допомога, що виділяється урядовими орга-нами на цільове фінансування певних прог-рам, заходів, об'єктів. Є однією з форм дер-жавної фінансової підтримки окремих ре-гіональних органів влади (самоуправління), а також банків, виробничих підприємств у період фінансової кризи, скрути, щоб запо-бігти банкрутства. С. надається на піль-гових засадах, але виключно за цільовим призначенням, і її використання контролю-ється державними органами.

СУБ'ЄКТ [СУБЪЕКТ] - фізична або юридич-на особа, що здійснює економічну, господар-ську діяльність (людина, сім'я, підприємець, підприємство, компанія, держава).

СУБ'ЄКТ ДАНИХ [СУБЪЕКТ ДАННЫХ] - автор або користувач даних.

СУБ'ЄКТ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА [СУБЪЕКТ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА] - учас-ник міжнародних правовідносин, носій правомочності і юридичних обов'язків у міжнародному праві. Основним С.лі.п. є держава. Сучасне міжнародне право вважає С.лі.п. також націю, яка бореться за свою незалежність, створила відповідні органи влади, що представляють її у міжнародних відносинах. Громадяни, юридичні особи (компанії, концерни) не можуть бути С.лі.п.

СУБ'ЄКТ ОПОДАТКУВАННЯ (ПЛАТНИК ПОДАТКІВ) (СУБЬЕКТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК)] -особа, яка зобов'язана сплатити податок за рахунок власних коштів. Від її імені податок може сплатити й інша особа (представник). Існує два види представників: за законом (пода-ток на доходи неповнолітніх, недієздатних сплачують їхні батьки, опікуни) і за призна-ченням (дорученням); напр., тоді, коли платник податків доручає третій особі сплатити податок у бюджет за рахунок боргу, що належить платнику податків. У ряді країн представництво широко викорис-товується при сплаті податків іноземними особами, напр., фінансовими агентами зі сплати податку на додану вартість. Еко-номічні відносини між С.о. і державою виз-начаються за принципом постійного місце-перебування, згідно з яким платники подат-ків поділяються на осіб, котрі мають постій-не місцеперебування (резиденти), і таких, що не мають його (нерезиденти). Різниця між ними полягає в тому, що у резидентів оподаткуванню підлягають доходи, одержа-ні як на території даної держави, так і за її межами (повний податковий обов'язок), у нерезидентів - тільки із джерел у даній кра-їні (обмежений податковий обов'язок).

СУБ'ЄКТ ПРАВА [СУБЪЕКТ ПРАВА] - осо-ба або організація, наділена правоздат-ністю, тобто здатністю мати суб'єктивні права і юридичні обов'язки.

СУБ'ЄКТ ПРОГНОЗУВАННЯ [СУБЪЕКТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ] - орган управління або фахівець, що здійснює функцію прогно-зування.

СУБ'ЄКТ УПРАВЛІННЯ [СУБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ] - управлінська організаційна структура (орган, підрозділ органу, трудовий колектив, службовець, громадська організа-ція тощо), що включена в певну систему, під-систему управління і наділена спеціальною компетенцією і необхідними ресурсами, яка здійснює цілеспрямовану діяльність щодо забезпечення виконання соціально-еконо-мічних завдань даної системи, підсистеми.

СУБ'ЄКТИВНЕ ПРАВО [СУБЪЕКТИВНОЕ ПРАВО] - конкретне, забезпечене законом право особи (громадянина або юридичної особи), а саме: можливість діяти певним чином відповідно до закону і вимагати пев-них дій від інших осіб для задоволення пев-ного інтересу, що визначається законом.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія