Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

СТРУКТУРА ПОСІВНИХ ПЛОЩ [СТРУКТУРА ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ] - розподіл загальної посівної площі між різними група-ми с.-г. культур. Під С.п.п. розуміють також співвідношення вирощуваних с.-г. культур за зайнятою площею ріллі, що певною мірою характеризує рівень спеціалізації господар-ства.

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ [СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ] - 1. Сукупність функціонально відокремлених частин програми і зв'язків між ними. 2. Загальна схема програми.

СТРУКТУРА РЕГІОНАЛЬНА [СТРУКТУРА РЕГИОНАЛЬНАЯ] - розподіл економічних об'єктів за регіональними ознаками.

СТРУКТУРА РИНКУ [СТРУКТУРА РЫНКА] - сукупність економічних відносин у сфері обміну, характерні особливості яких розріз-няються за кількістю і розміром фірм, під-приємств, що беруть участь у ринкових опе-раціях, за видами представленої на ринку пропозиції (товари, послуги, валюта, капі-тали, технології тощо), за масштабами охоп-лення території, за співвідношенням попи-ту і пропозиції та іншими характеристика-ми. Структура ринку надзвичайно багатог-ранна. Див. також Ринок.

СТРУКТУРА ФАЙЛА [СТРУКТУРА ФАЙЛА] - описання файла, що містить визначення структури записів файла, порядок їх розмі-щення і доступу до них.

СТУПІНЧАСТА ЦІНА [СТУПЕНЧАТАЯ ЦЕНА] - оптова ціна, яка послідовно знижуєть-ся відповідно до окремих періодів серійного випуску продукції у зв'язку із збільшенням виробництва, скороченням витрат і мо-ральним старінням виробів.

СТЯГНЕННЯ БЕЗЗАПЕРЕЧНЕ [ВЗЫСКАНИЕ НЕВОЗРАЗИМОЕ] -примусове стягнен-ня грошових сум без звернення до судів, інших органів, що вирішують майнові суперечки. С.б. проводиться списанням з відповідних рахунків у банківських установах коштів за розпорядженням осіб, які стягують, або за виконавчими приписами нотаріальних ор-ганів, з громадян - за виконавчим листом.

СТЯГНЕННЯ ДИСЦИПЛІНАРНЕ [ВЗЫСКАНИЕ ДИСЦИПЛИНАРНОЕ] -засіб впли-ву на працівника за порушення трудової дисципліни - протиправне невиконання або несумлінне виконання працівником його трудових обов'язків. Згідно з Кодексом законів про працю України за порушення трудової дисципліни до працівника застосо-вують один з таких заходів дисциплінарно-го впливу: зауваження, догана, сувора Дога-на, переведення на нижчеоплачувану робо-ту на строк до 3-х місяців або переміщення на нижчу посаду на той самий строк, звіль-нення. Якщо працівник протягом року з дня накладення С.д. не вчинив нового порушен-ня дисципліни, то вважається, що він не притягався до дисциплінарної відповідаль-ності. А коли працівник проявив себе добре на роботі, не вчинив нового порушення тру-дової дисципліни, керівник підприємства (організації, установи) наказом може зняти С.д., не чекаючи закінчення року.

СУ [СУ] - розмінна монета В'єтнаму, дорів-нює 1/100 донга.

СУБАГЕНТ [СУБАГЕНТ] - наймана юридична чи фізична особа, яка купує чи продає товари в окремих регіонах від імені певної фірми.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія