Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

СТРОКОВІСТЬ КРЕДИТУ [СРОЧНОСТЬ КРЕДИТА] - один із принципів кредиту, що передбачає його повернення в установлений строк та оплату процентів за користування цим кредитом. Див. також Кредит.

СТРУКТУРА [СТРУКТУРА] - 1. Внутрішня будова чогось, пев-ний взаємозв'язок складових цілого. 2. Поділ економіки, економічного об'єкта, економічної категорії (капіталу, основних фондів, спожи-вання, цін тощо) на складові за певними ознаками, встановлення взаємозв'язку між цими складовими частинами. 3. Склад, побудова економічного об'єкта.

СТРУКТУРА ВИРОБНИЧА [СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ] - поділ економіч-ного об'єкта на частини, елементи за вироб-ничо-технологічними ознаками (заготівель-не, ливарне, складальне виробництво, меха-нічна, термічна обробка тощо).

СТРУКТУРА ГАЛУЗЕВА [СТРУКТУРА ОТРАСЛЕВАЯ] - поділ економіки країни на господарські галузі, галузевий склад народ-ного господарства.

СТРУКТУРА КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ (СТРУКТУРА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ] - співвідношення між елементами капі-тальних вкладень в економіку та поділ їх за видами використання (придбання засобів виробництва, будівельно-монтажні роботи тощо). Збільшення питомої ваги коштів, які спрямовуються на придбання устаткуван-ня, скорочення строків окупності капіталь-них вкладень означає підвищення їх ефек-тивності.

СТРУКТУРА НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА [СТРУКТУРА НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА] - сукупність сфер, галузей, вироб-ництв і видів діяльності, що відрізняються характером функцій у загальній системі сус-пільного поділу праці і є складовими елемен-тами економіки країни.

СТРУКТУРА НАСЕЛЕННЯ [СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ] - склад населення країни або окремих її адміністративно-територіальних одиниць за певними ознаками (зайнятістю, джерелами засобів існування, віком, стат-тю, освітою тощо). Наидетальніші дані про С.н. одержують в результаті перепису насе-лення. Крім того, використовуються дані поточного обліку й руху населення, які здій-снюють у загсах і паспортних відділах, а та-кож відомості різних вибіркових обстежень. Знання С.н. допомагають визначити еконо-мічний рівень і структуру розвитку вироб-ництва, структуру трудових ресурсів та пер-спективи їх використання тощо.

СТРУКТУРА ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ [СТРУКТУРА ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ] - Див. Оборотні засоби.

СТРУКТУРА ОРГАНІЗАЦІЙНА [СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИОННАЯ] -поділ економічно-го суб'єкта на підрозділи, відділи, цехи, ла-бораторії, ланки, групи з метою упорядку-вання управління, налагодження їх взаємо-дії, встановлення підпорядкованості і відпо-відальності.

СТРУКТУРА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА [СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ] - встановлення виду, типу підприєм-ства, компанії згідно з правовими нормами, передбаченими законодавством, цивільним кодексом (державне підприємство, акціо-нерне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю та ін.), і створення на цій основі адекватної організаційної структури.

СТРУКТУРА ОСНОВНИХ ФОНДІВ [СТРУК-ТУРА ОСНОВНЫХ ФОНДОВ] - Див. Основ-ні фонди.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія