Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

СТРОК ПОДАННЯ ЗВІТНОСТІ [СРОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ] - гра-ничні дати відправлення звітності устано-вам, які її одержують. Контроль за додер-жанням С.п.з. покладено на керівників і го-ловних (старших) бухгалтерів підприємств, організацій та установ. Строки подання ста-тистичної звітності встановлює Держком-стат України.

СТРОК ПОСТАВКИ [СРОК ПОСТАВКИ] - обумовлений у контракті (угоді) час достав-ки товару (вантажу) або відтинок часу, про-тягом якого товар (вантаж) повинен бути доставлений, переданий покупцеві.

СТРОК СЛУЖБИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ [СРОК СЛУЖБЫ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ] - нормативне встановлений строк, протягом якого слід використати основні засоби до їх повного фізичного й морального зносу і на-рахувати амортизацію для їх відновлення.

СТРОК СТРАХУВАННЯ [СРОК СТРАХОВАНИЯ] - відтинок часу, протягом якого діє договір страхування. Починається з часу оплати страхової премії, припиняється піс-ля закінчення строку, на який був укладений договір, або при настанні страхового ви-падку чи у разі несплати страхувальником страхової премії.

СТРОКИ ОКУПНОСТІ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ [СРОКИ ОКУПАЕМОСТИ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ] - період, про-тягом якого забезпечується повернення вкладених грошей на реалізацію підприєм-ницького проекту (спорудження, побудова чи реконструкція підприємства, запуск ви-робничо-технологічної лінії тощо) в розмі-рах, що дорівнюють фактичним капіталь-ним вкладенням. Див. також Аморти-зація, Окупність основних фондів.

СТРОКИ СЛУЖБИ УСТАТКУВАННЯ [СРОКИ СЛУЖБЫ ОБОРУДОВАНИЯ] - трива-лість експлуатації устаткування до момен-ту виникнення граничного стану, що визна-чається фізичним і моральним зносом з еко-номічних міркувань або за умовами техні-ки безпеки.

СТРОКОВА (ТЕРМІНОВА) УГОДА [СРОЧНАЯ СДЕЛКА] - угода на продаж цінних паперів (переважно акцій), за якою цінні папери передаються покупцеві в час укла-дання угоди, а їх оплата проводиться пізні-ше (звичайно протягом місяця). При валют-ній С.у. платежі здійснюються через певний строк за курсом, зафіксованим у момент ук-ладання угоди.

СТРОКОВИЙ ВНЕСОК [СРОЧНЫЙ ВКЛАД] - депозит, що приймається банком на чіт-ко визначений строк.

СТРОКОВИЙ ДЕПОЗИТНИЙ СЕРТИФІКАТ [СРОЧНЫЙ ДЕПОЗИТНЫЙ СЕРТИФИКАТ] - документ, що свідчить про внесення грошей на депозит у банк, згідно з яким їх можна забрати через певний строк.

СТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЗА ПОЗИЧКАМИ [СРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ССУДАМ] - документ, що дає право банку на беззаперечне списання коштів з рахунку позичальника з метою погашення виданого кредиту після закінчення строку, зазна-ченого в документі. Строкове зобов'язання подається банку позичальником під час отримання позички.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія