Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 
 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

СТРАХУВАННЯ СОЦІАЛЬНЕ [СТРАХОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЕ] - система матеріаль-ного забезпечення та обслуговування гро-мадян у похилому віці, у випадку хвороби, повної чи часткової втрати працездатності, безробіття тощо.

СТРИМУЮЧА ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА [СДЕРЖИВАЮЩАЯ ФИСКАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА] - заходи уряду, спрямовані на скоро-чення урядових закупок або на зростання чистих податків, щоб стримати Інфляцію.

СТРИМУЮЧИЙ МАРКЕТИНГ (СДЕРЖИВАЮЩИЙ МАРКЕТИНГ] -діяльність у сфе-рі ринку товарів, спрямована на обмежен-ня ірраціонального попиту (попиту на това-ри,.що негативно впливають на їх спожива-чів). Див. також Маркетинг протидіючий.

СТРИНГ (СТРИНГ) - група однорідних товарів, які об'єд-нуються на аукціоні за певними ознаками і продаються разом, за однією (загальною) ціною.

СТРИП [СТРИП] - купівля акцій з метою отримання дивідендів.

СТРІЧКОВИЙ ДРУКУЮЧИЙ ПРИСТРІЙ [ЛЕНТОЧНОЕ ПЕЧАТАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО] - друкуючий пристрій ударної дії, в якому шрифт нанесений за допомогою ме-тоду травлення на сталевій стрічці. Швид-кодія становить 300-2500 рядків за 1 хви-лину при використанні шрифтових ком-плексів з 64 знаків.

СТРІЧКОВИЙ ФАЙЛ [ЛЕНТОЧНЫЙ ФАЙЛ] - файл, що має послідовну організацію і розміщується на магнітній стрічці.

СТРОК АКЦЕПТУ [СРОК АКЦЕПТА] - пе-ріод, протягом якого підприємство, органі-зація, власник розрахункового рахунку мо-же заявити банкові про свою відмову від сплати розрахункових документів при ак-цептній формі розрахунків. Платіжні вимо-ги при розрахунках у порядку наступного акцепту сплачують негайно в міру надхо-дження їх до банку платника. Платник має право відмовитися від акцепту платіжних вимог протягом трьох робочих днів після надходження їх до банку платника (не вра-ховуючи дня їх надходження).

СТРОК ДІЇ [СРОК ДЕЙСТВИЯ] - період, протягом якого цінні папери (акції, обліга-ції, векселі), документи, договори, угоди, кредити тощо зберігають свою силу.

СТРОК (ТЕРМІН) КРЕДИТУ (СРОК КРЕДИТА] - період, на який видається кредит до його погашення. Короткостроковий, як правило,-на строк до одного року (переваж-но для формування оборотних коштів), середньостроковий - на строк до 5 років і Довгостроковий-понад 5 років, в основно-му як інвестиційний капітал. У практиці кредитування застосовується повний і середній С.к. Повний строк - період від по-чатку до завершення строку кредиту, за-значеного кредитною угодою. Пільговий строк - період від моменту використання до моменту погашення кредиту. Середній С.к. - середня величина, що характеризує, на який умовний період часу припадає вся сума кредиту. Якщо погашення суми кре-диту відбувається рівномірно, то його серед-ній строк дорівнює половині загального строку користування, пільговому періоду і половині строку погашення.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія