Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

СТРАХУВАННЯ ЕКСПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ [СТРАХОВАНИЕ ЭКСПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ] - при зовнішньоекономічних опера-ціях цей вид страхування є обов'язковим. Здійснюється з метою запобігання можли-вих збитків від втрати або часткової втрати відвантажених експортних товарів на шля-ху від місця відправлення до місця призна-чення. Страхуванню може підлягати не лише товар (вантаж), а й очікуваний прибу-ток, комісія, транспортні витрати. Відшко-дуванню підлягають ризики, які настали у разі страхових наслідків на умовах, зазна-чених у страховому полісі.

СТРАХУВАННЯ КАСКО [СТРАХОВАНИЕ КАСКО] - стра-хування транспортних засобів (суден, літа-ків, гелікоптерів, автомашин та ін.) без май-на, вантажів, що перевозиться ними.

СТРАХУВАННЯ КОРОТКОСТРОКОВЕ [СТРАХОВАНИЕ КРАТКОСРОЧНОЕ] - стра-хування, строк якого не перевищує року: всі види добровільного страхування майна юридичних і фізичних осіб, особливо суб'єк-тів підприємницької діяльності, майна кооперативних і громадських організацій;
індивідуальне страхування від нещасних випадків, транспортних засобів, обов'язко-ве страхування пасажирів.

СТРАХУВАННЯ МАЙНА [СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА] - система заходів щодо ор-ганізованого захисту майна юридичних і фізичних осіб за рахунок створених з їх участю спеціальних фондів. Буває обов'яз-кове або добровільне. Проводиться на випа-док повної чи неповної втрати або пошко-дження майна внаслідок непередбачених обставин - стихійного лиха, землетрусу, пожежі, повені, нещасного випадку тощо. Здійснюється на підставі страхової угоди, що укладається, як правило, на один рік. Майно може страхуватись на повну вартість (суму) або частково. Будови, споруди, устат-кування страхуються за балансовою вартіс-тю (без знижки на амортизацію), а товарно-матеріальні цінності - за їх фактичною вар-тістю. Деякі види майна (дамби, земляні споруди, асфальтні дороги, меліоративні споруди) не підлягають страхуванню.

СТРАХУВАННЯ МЕДИЧНЕ (СТРАХОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ] - 1. Інструмент для відшкодування витрат при платній медици-ні. 2. Додаткове джерело фінансування ме-дичних витрат при безкоштовному лікуван-ні. Див також Страхова медицина.

СТРАХУВАННЯ ОБОВ'ЯЗКОВЕ [СТРАХОВАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ] - страхування. за якого страхові відносини виникають з огляду на закон. Його здійснення не потре-бує попереднього погодження (договору) між страховиком і страхувальником. Принцип обов'язковості певною мірою поширюється на страхувальника і страховика. Перший зобов'язаний вносити страхові платежі за діючими ставками на майно, що підлягає страхуванню, другий - виплачувати стра-хове відшкодування в усіх випадках, перед-бачених умовами страхування.

СТРАХУВАННЯ ОСОБИСТЕ [СТРАХОВАНИЕ ЛИЧНОЕ] - страхування, за якого об'єктом страхових відносин є життя, здо-ров'я, працездатність людини. Проводить-ся воно як у добровільній, так і в обов'язко-вій формі (страхування пасажирів у дорозі, осіб, чия професія пов'язана з небезпекою для життя, тощо).

СТРАХУВАННЯ ПОЗИК [СТРАХОВАНИЕ ЗАЙМОВ] - страхування кредитного ризи-ку при здійсненні кредитних операцій (під-писанні кредитних угод) з метою зменшен-ня або запобігання ризику, який може по-нести кредитодавець внаслідок неспромож-ності кредитоодержувача сплатити запози-чену суму кредиту. Страхові компанії висту-пають у ролі Гаранта забезпечення кредиту за відповідну плату, як правило, у вигляді процентної плати від гарантованої суми. У такому випадку, відповідно до страхової угоди, у разі несвоєчасного повернення чи неповернення боржником кредиту його по-гашення бере на себе страхова компанія.

СТРАХУВАННЯ РИЗИКУ [СТРАХОВАНИЕ РИСКА] - вид страхування, суть якого по-лягає в зменшенні комерційного ризику за рахунок страхування при здійсненні під-приємницьких операцій. Найбільш пошире-ним є страхування банківських кредитних ризиків (банківських позик, зобов'язань і порук. Інвестиційних кредитів тощо). За умови неповернення кредиту кредитор от-римує страхове відшкодування, яке частко-во або повністю компенсує розмір кредиту.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія