Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

СТРАХОВИЙ ПОЛІС [СТРАХОВОЙ ПОЛИС] -Див. Поліс страховий.

СТРАХОВИЙ ПУЛ [СТРАХОВОЙ ПУЛ] - об'-єднання страхових компаній.

СТРАХОВИЙ РИНОК (СТРАХОВОЙ РЫНОК] -Див. Ринок страховий.

СТРАХОВИК [СТРАХОВЩИК] - організа-ція, яка проводить страхування і бере на себе зобов'язання відшкодувати страхові збитки шляхом виплати страхової суми.

СТРАХОВІ ЗАПАСИ (СТРАХОВЫЕ ЗАПАСЫ] - запаси, що їх створюють для забез-печення безперервності виробничого про-цесу. Див. також Запаси виробничі.

СТРАХОВІ ЗБИТКИ [СТРАХОВОЙ УЩЕРБ]- шкода, заподіяна страхувальникові внаслі-док настання страхового випадку.

СТРАХОВІ ФОНДИ [СТРАХОВЫЕ ФОНДЫ]- резерви сировини, палива, насіння, товарів, матеріалів, грошових ресурсів тощо, що створюються державою, підприємствами на випадок настання непередбачених подій, явищ, які можуть призвести до збитків.

СТРАХУВАЛЬНИК [СТРАХОВАТЕЛЬ] - фі-зична або юридична особа, яка страхує свої цінності шляхом укладання зі страховиком договору страхування.

СТРАХУВАННЯ [СТРАХОВАНИЕ] - систе-ма заходів щодо організованого спеціальни-ми страховими державними і недержавни-ми органами захисту майнових інтересів громадян і організацій, установ (фізичних і юридичних осіб) у разі настання певних по-дій, непередбачених негативних обставин (страхових випадків) за рахунок спеціально створених грошових фондів. Буває добро-вільним або обов'язковим. Страховими ор-ганами проводиться страхування різних видів життя громадян і тварин від нещасних випадків, майна фізичних і юридичних осіб, кредитних ресурсів, дорожніх транспор-тних засобів тощо. Формування страхових фондів здійснюється шляхом одноразових внесків або періодичних грошових внесків відповідно до страхової угоди або у встанов-леному державою розмірі державній або приватній, акціонерній установі - страхо-вику. У разі настання страхового випадку, пов'язаного з життям, здоров'ям, працездат-ністю, пенсійним забезпеченням, втратою майнових інтересів, страховик повинен за-безпечити застрахованій особі компенса-ційне відшкодування (виплату) частково або у повному обсязі (суму спричинених збитків відповідно до чинного законодавства, стра-хових угод).

СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ [СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ] - вид страхування, об'єктом якого є відпові-дальність страхувальника перед третіми особами, які страхуються страховим орга-ном, страховиком. Якщо страхувальник спричиняє збиток третім особам у формі помилкової дії або бездіяльності, то він час-тково або повністю відшкодовує цей збиток.

СТРАХУВАННЯ ЕКСПОРТНИХ КРЕДИТІВ (СТРАХОВАНИЕ ЭКСПОРТНЫХ КРЕДИТОВ] - здійснюється при всіх експортних зовнішньоекономічних операціях з метою запобігання ризиків, пов'язаних з наданням кредитів під експортні операції. Напр., страхування валютних ризиків від інфляції. інших непередбачених втрат експортера, пов'язаних з його входженням на новий ма-лознанийринок; захист інтересів продавця або банку-кредитора на випадок неплатос-проможності боржника або несплати зо-бов'язань з інших причин.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія