Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

СТРАХОВА ОЦІНКА (СТРАХОВАЯ ОЦЕН-КА] - визначення вартості об'єкта страху-вання (будівлі, машини, тварини, врожай с.-г. культур та ін.), що є підставою для вста-новлення страхової суми.

СТРАХОВА РЕНТА ДОВІЧНА [СТРАХОВАЯ РЕНТА ПОЖИЗНЕННАЯ] - регулярний до-хід, що виплачується застрахованій особі до кінця П життя з фонду, накопиченого за ра-хунок страхових внесків. Є різновидністю особистого страхування.

СТРАХОВА СУМА [СТРАХОВАЯ СУММА] - 1. Сума, на яку страхується об'єкт, або ри-зик; основний елемент страхування, згідно з яким встановлюються страхові платежі і страхове відшкодування. 2. В особистому страхуванні - грошові відшкодування, що
виплачуються страхувальникові у разі на-стання страхового випадку.

СТРАХОВЕ ВІДШКОДУВАННЯ [СТРАХОВОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ] - грошова сума, що виплачується страховиком на відшкодуван-ня збитку внаслідок настання страхового випадку.

СТРАХОВЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ [СТРАХОВАЯ ОГОВОРКА] - умова страхового договору.

СТРАХОВЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ [СТРАХОВОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО] - зобов'язання, що бе-руть на себе учасники страхування (страхо-вик і страхувальник) і які при добровільно-му страхуванні обумовлені договором стра-хування, а при обов'язковому - законом. Необхідною умовою страхування є те, що юридична або фізична особа, яка укладає договір майнового страхування чи виступає страхувальником при обов'язковому страху-ванні, повинна бути заінтересована у збере-женні матеріальних цінностей, що страху-ються.

СТРАХОВЕ СВІДОЦТВО [СТРАХОВОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО] -документ, посвідчення про страхування, який видають органи страху-вання при оформленні майнового чи осо-бистого страхування. Важливими реквізи-тами С.с. є розміри страхових сум і страхо-вих внесків, а також заповідальне розпоря-дження застрахованого при особистому страхуванні.

СТРАХОВИЙ ВИПАДОК (СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ] - випадок, у разі настання якого від-повідно до закону або договору страхуван-ня страховик зобов'язаний виплатити стра-хове відшкодування (страхову суму).

СТРАХОВИЙ ВНЕСОК (СТРАХОВОЙ ВЗНОС] - 1. Грошова сума, що оплачується страхувальником страховику за страхуван-ня, тобто за зобов'язання відшкодувати втрати. 2. Грошова сума, що вноситься у фонди соціального страхування.

СТРАХОВИЙ ЗБІР (СТРАХОВОЙ СБОР] - плата за обов'язковим страхуванням паса-жирів, яка входить у вартість квитка.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія