Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

СТРАТЕГІЧНІ ЗАПАСИ [СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАПАСЫ] -Див. Запаси стратегічні.

СТРАТЕГІЧНІ ТОВАРИ [СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ] - окремі види товарів (зброя, ма-шини, обладнання, технічні та технологічні новинки тощо), експорт яких з країни обме-жений або заборонений з метою запобіган-ня шкоди, яка може бути завдана її безпеці.

СТРАТЕГІЯ [СТРАТЕГИЯ] - основні форми і ме-тоди перспективних дій, пов'язаних з вирі-шенням основних проблем, реалізацією стратегічних програм, досягненням знач-них, перспективних стратегічних цілей.

СТРАТЕГІЯ МАРКЕТИНГУ [СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА] - формулювання і перспек-тивне визначення основних довгострокових цілей, програм і завдань підприємства (фір-ми), узгодженість послідовності дій, розпо-діл кількості і напрямів використання ресур-сів, необхідних для досягнення планових цілей і завдань. Основою для визначення С.лі. є оцінка кон'юнктури ринку, дані рет-роспективного аналізу ринку, глибокого вивчення реалізованого, незадоволеного і формуючого попиту, прогнози розвитку то-варних і регіональних ринків.

СТРАТЕГІЯ РИНКУ [СТРАТЕГИЯ РЫНКА] - визначення основних напрямів розвитку товарного або регіонального ринків, виходя-чи з оцінок поточної кон'юнктури і перспек-тив її розвитку. Розробляється власними маркетинговими підрозділами фірм або спе-ціальними науково-дослідними організаці-ями, лабораторіями. Для визначення С.р. використовуються дані аналізу реалізовано-го попиту населення, його обсягів, структу-ри, якості. Визначається ступінь масовості попиту як відношення суми реалізованих товарів до загальної чисельності потенцій-них покупців (споживачів). Аналізуються обсяги поставок товарів на ринок і відповід-ність їх попиту населення, визначається ступінь збалансованості попиту і пропози-ції товарів. Даються прогнозні оцінки індек-су цін, оцінюється здатність торгівлі забез-печити безперебійний продаж товарів, а також купівельна спроможність і споживчі наміри покупців. Визначаються основні конкуренти на ринку. Їхні сильні і слабкі сторони, місце на ринку і, виходячи з цьо-го,- стратегія дій на ринку.

СТРАТИФІКАЦІЯ [СТРАТИФИКАЦИЯ] - 1. Упорядкування об'єктів сис-теми за рівнями (стратами) для ієрархічно-го описання системи. 2. Підготовка насіння с.-г. культур до посіву (внесення у ґрунт).

СТРАТИФІКАЦІЯ СОЦІАЛЬНА [СТРАТИФИКАЦИЯ СОЦИАЛЬНАЯ] - термін, що позначає основні соціальні відмінності і не-рівність у сучасному суспільстві.

СТРАХОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ [СТРАХОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ] - обов'язок страховика виплачувати страхувальнику страхове відшкодування або страхову суму у разі настання передбаченого умовами до-говору страхового випадку.

СТРАХОВА КОМПАНІЯ [СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ] - компанія, яка здійснює страхуван-ня життя, здоров'я людей, майна громадян і підприємств, транспортних засобів, ванта-жів, що перевозяться, тощо з метою відшко-дування збитків, втрат, зумовленихнесприят-ливими подіями, нещасними випадками.

СТРАХОВА МЕДИЦИНА [СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНА] - форма медичного обслугову-вання населення з оплатою його із страхо-вих фондів, які формуються з бюджетних асигнувань, внесків підприємств та грома-дян. У страхові фонди медичного страхуван-ня надходять також грошові вилучення з підприємств і організацій, що стали вину-ватцями втрати здоров'я працівників через незабезпечення необхідних умов праці і тех-ніки безпеки.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія