Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

СТОН [СТОН] - міра ваги в англійській системі мір, дорів-нює 6,35 кг.

СТОРНО [СТОРНО] - новий додатковий бухгалтерський запис в облікових документах, у яких допу-щена помилка. Для виправлення поруч з помилковим записом замість нього здійсню-ється правильний запис червоним чорни-лом (червоне С.). Величину помилкової суми вираховують із загальної і таким чином ви-водять правильну (реальну) суму.

СТОРНУВАННЯ (СТОРНИРОВАНИЕ] - 1. У страхуванні - скорочення страхового портфеля страхування життя шляхом дос-трокового призупинення договору через несплату чергових страхових внесків. 2. У бухгалтерському обліку - виправлення по-милки шляхом перенесення даних з одного рахунку на інший.

СТОРОНИ [СТОРОНЫ] -юридичні і фізич-ні особи, які укладають або уклали між со-бою договір.

СТОТИНКА [СТОТИНКА] - болгарська роз-мінна монета, дорівнює 1/100 лева.

СТОХАСТИЧНИЙ [СТОХАСТИЧЕСКИЙ] - випадковий, імовірнісний.

СТРАЙК [ЗАБАСТОВКА] - ма-сове призупинення роботи працівниками окремого підприємства, групи підприємств, галузі на певний строк або на необмежений строк (безстроковий С.) з висуванням вимог до адміністрації підприємства, регіону або уряду. В окремих випадках і ситуаціях зако-ни країни обмежують проведення С.

СТРАЙКОВИЙ ФОНД [ЗАБАСТОВОЧНЫЙ ФОНД] - фонд, що ство-рений профспілкою для матеріальної під-тримки страйкарів.

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ [СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ] - система дій, спрямована на вироблення комплексу ці-лей, завдань, програм і розробку шляхів, засобів і технологій їх реалізації для досяг-нення кінцевої мети - одержання прибут-ку і підтримання стабільного становища на ринку. С.п. охоплює ретроспективний ана-ліз діяльності,виявлення резервів недостат-нього використання внутрішніх ресурсів і зовнішніх можливостей, вибір перспектив-них напрямів діяльності і визначення стра-тегії реалізації програм і планів для досяг-нення оптимальних результатів і великої прибутковості. В основі С.п. розвитку рин-ку лежать такі принципи: аналіз окремих товарних і регіональних ринків з визначен-ням місця фірми у системі ринкових відно-син і зазначенням власного сегмента в сис-темі ринку; вибір цільової тактики завою-вання ринку, засобів і методів маркетинго-вої діяльності, методів задоволення.форму-вання попиту і збільшення реалізації това-рів і послуг та досягнення стабільного роз-витку фірми при високих прибутках.

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ МАРКЕТИНГУ [СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МАРКЕТИНГА] - сукупність довгострокових ідей, настанов, розрахунків і прогнозів щодо перспектив розвитку і основного напряму
діяльності фірми на ринку. Включає такі елементи: висунення перспективної цілі та її кількісних параметрів, розробку плану досягнення поставленої цілі, контроль за її досягненням і корегування діяльності у разі виявлення відхилень.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія