Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

СТИХІЙНЕ ЛИХО [СТИХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ] - явище, спричинене дією сил при-роди (повінь, землетрус, снігові замети тощо), що завдало шкоди або порушило нор-мальний порядок життя. У зв'язку із стихій-ним лихом може запроваджуватися надзви-чайний стан.

СТИХІЯ [СТИХИЯ] - 1. В античній філософії одне з матеріальних начал буття (повітря, вітер, земля, вогонь, вода). 2. Явище природи, що має характер нездоланної сили (шторм, цу-намі, ураган, буран, землетрус, вогонь, по-вінь). 3. Переносно-непередбачені явища в політиці, суспільному житті, неорганізова-на сила, некерований рух. 4. Звично спри-ятливе, задовольняюче людину середовище, улюблена, добре знайома, приємна для лю-дини справа.

СТІЙКИЙ ГРОШОВИЙ ОБІГ [УСТОЙЧИВОЕ ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ] - стан обі-гу грошей, що характеризується відповід-ністю грошової і товарної маси, наявністю грошей в обігу в такій кількості, яка потріб-на згідно з законом грошового обігу для за-безпечення стабільності грошового курсу.

СТІЙКІ ПАСИВИ (УСТОЙЧИВЫЕ ПАССИВЫ] - суми постійної нормальної кре-диторської заборгованості, які за умов їх ви-користання прирівнюють до власних оборот-них коштів. До С.п. належать: заборгованість із заробітної плати та відрахувань на соціаль-не страхування, резерви наступних плате-жів, зобов'язання перед кредиторами щодо оплати продукції часткової готовності та де-які інші види кредиторської заборгованості.

СТІЙКІСТЬ АСОРТИМЕНТУ [УСТОЙЧИВОСТЬ АССОРТИМЕНТА] - ситуація на рин-ку, яка характеризується постійною відпо-відністю між пропозицією товарів у їх асор-тименті і структурою попиту споживачів.

СТІЙКІСТЬ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ МАШИНИ ДО ПЕРЕШКОД (ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ] - здатність обчислювальної машини зберіга-ти якість функціонування під впливом на неї зовнішніх перешкод, а також наявність до-даткових засобів захисту від таких із них, що не стосуються принципу дії або побудови обчислювальної машини.

СТІЙКІСТЬ ЦІН [УСТОЙЧИВОСТЬ ЦЕН] - біржовий термін, що визначає показник ру-хомості цін. В операціях з цінними папера-ми, забезпеченими замовленнями,-показ-ник чутливості ціни до зміни дохідності цін-ного паперу.

СТОКБРОКЕР [СТОКБРОКЕР] - особа, яка діє від імені свого клієнта і здійснює опе-рації купівлі-продажу акцій, паїв, інших цін-них паперів за певну винагороду.

СТОКИСТ [СТОКИСТ] - фірма в країні-імпортері, що здійснює експортно-імпортні операції на підставі спеціального договору про консиг-націю. Має власні склади, купує і продає то-вари від свого імені і за свій рахунок.

СТОК-МАЙСТЕР (СТОК-МАСТЕР) - 1. Ор-ган. що дає змогу отримувати в будь-який момент інформацію щодо акцій і фірм, яким ці акції належать. 2. Спеціальний пристрій, що дає можливість отримати таку інфор-мацію.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія