Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

СТЕНОГРАФІЯ [СТЕНОГРАФИЯ] - система спеціальних значків: геометричних та елементів літер рукописного письма, пристосована для швидкого запису слів про-мовця.

СТЕРИЛІЗАЦІЯ [СТЕРИЛИЗАЦИЯ] - 1. Операції цен-трального банку на відкритому ринку, що здійснюються для компенсації резервів гро-шово-кредитної системи, витрачених у ре-зультаті валютної інтервенції (напр., од-ночасний продаж іноземної валюти і ку-півля урядових цінних паперів). 2. Процес очищення (знезараження) від бактеріаль-ного забруднення, напр., медичних інстру-ментів.

СТЕРЛІНГ [СТЕРЛИНГ] - встановлена законом проба англійських срібних та золотих монет.

СТЕРЛІНГОВА ЗОНА [СТЕРЛИНГОВАЯ ЗОНА] -валютне угруповання держав, очо-люване Великобританією, грошові системи та розрахунки за зовнішньоекономічними операціями яких зорієнтовані на англійську валюту і здійснюються у фунтах стерлінгів.

СТИВІДОР [СТИВИДОР] - офіційна особа (представник фірми), що відає завантаженням і розвантаженням судна в іноземних портах.

СТИЛЬ КЕРІВНИЦТВА [СТИЛЬ РУКОВОДСТВА] -- сукупність неформалізованих при-йомів керівництва в трудовому колективі. Є проявом специфічних особливостей праці керівника. Розрізняють три найхарактерні-ші типи керівництва: авторитарний (керів-ник бере на себе розв'язання більшості пи-тань); демократичний (керівник залишає за собою лише найважливіші питання, делегу-ючи інші повноваження підлеглим); лібе-ральний (спрямовуюча діяльність керівни-ка мало відчувається). Останній вважаєть-ся малоефективним.

СТИЛЬ КЕРІВНИЦТВА АВТОКРАТИЧНИЙ [СТИЛЬ РУКОВОДСТВА АВТОКРАТИЧЕСКИЙ] - - спосіб управління еко-номікою, підприємством, який заснований на зосередженні влади в руках однієї особи. За характером схожий на авторитарний стиль керівництва. Див. Стиль керів-ництва.

СТИМУЛ [СТИМУЛ] - 1. Причи-на, що спонукає до дії. 2. Предмет (об'єкт) зацікавленості у здійсненні чого-небудь. 3. Подразник, який викликає реакцію, дію. 4. Засіб матеріального і морального заохочен-ня працівників, колективів, підприємств до поліпшення організації праці, підвищення її продуктивності, поліпшення якості про-дукції, кращого використання ресурсів і збільшення прибутку.

СТИМУЛЮВАННЯ [СТИМУЛИРОВАНИЕ] - економічне спонукання, використання ма-теріальних стимулів з метою впливу на ви-робників, споживачів, покупців таким чи-ном, щоб вони вели себе в інтересах осіб, які застосовують стимулювання.

СТИПЕНДІЯ [СТИПЕНДИЯ] - грошова допомога, що надається студентам, аспірантам, осо-бам, які проходять спеціальний курс нав-чання.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія