Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

СТАТУТ ПІДПРИЄМСТВА [УСТАВ ПРЕДПРИЯТИЯ] - юридичний документ, який засвідчує, що дана організація здійснює ви-робничо-господарську діяльність, дозволе-ну законом, на правах юридичної особи. С.п. затверджується органом, який прийняв рішення про утворення підприємства, і ре-єструється в місцевому органі державної адміністрації. Див. також Статут юри-дичної особи.

СТАТУТ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (УСТАВ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА] - нормативний акт (статут, положення тощо), що визначає завдання, мету, права й обов'язки, організа-цію діяльності, компетенцію, порядок уп-равління майном, величину статутного фонду, порядок звітності, ліквідації або ре-організації юридичної особи та інші пара-метри її функціонування. С.ю.о. затверджу-ється тим органом, за розпорядженням чи з дозволу якого утворено юридичну особу, або іншим уповноваженим на те органом і реєструється в місцевому органі державної адміністрації, а всеукраїнські й міжнарод-ні - у Міністерстві юстиції України.

СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ [УСТАВНОЙ КАПИТАЛ] - зафіксований у статуті акціонерно-го товариства, компанії вихідний капітал у грошовому вираженні, що створюється за рахунок виторгу від продажу акцій, приват-них вкладів засновників, державних вкла-дів. Внесок у С.к. може здійснюватися не тільки у вигляді грошей, а й у майновій фор-мі (будівлі, земля), а також у формі об'єктів інтелектуальної власності (патенти, ліцен-зії, .проекти). С.к. створює матеріально-ре-чову, грошову, науково-технічну, інформа-ційну основу діяльності створеної організа-ції і відображається у пасиві балансу. С.к. ще називають дозволеним, основних, зареєс-трованим, підписним, номінальним. Див. також Статутний фонд.

СТАТУТНИЙ ФОНД [УСТАВНОЙ ФОНД] - сукупність грошових ресурсів, майна та ін-ших матеріальних засобів, яка необхідна для започаткуванння і здійснення діяльності підприємства (організації, установи). У С.ф. входить вартість основних і оборотних коштів. Створюється за рахунок внесків (паїв) засновників підприємства, грошових надходжень від продажу акцій, державних коштів, приватних вкладів, частини доходів даного підприємства тощо. Величина С.ф. визначається статутом і засновницькою угодою про створення малого, спільного, акціонерного підприємства, підприємства з обмеженою відповідальністю. Дотримання певного співвідношення між обсягами С.ф. і загальним обсягом виробничо-господар-ської діяльності є ознакою фінансової ста-більності даного підприємства (організації, установи).

СТАТУТНИЙ ФОНД СПІЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА [УСТАВНОЙ ФОНД СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИЯГИЯ] - сукупність матеріаль-них і грошових ресурсів, що являють собою постійний внесок вітчизняних і зарубіжних засновників-учасників у створене ними спільне підприємство. Частка зарубіжної фірми в С.ф.с.п. визначається чинним за-конодавством.

СТЕЛАЖ [СТЕЛЛАЖ] - подвійний опціон - форма термінових операцій купівлі-прода-жу цінних паперів, яка характеризується тим, що особа, яка купила С., має право у разі настання строку операції виступити в ролі або продавця, або покупця цінних па-перів за своїм вибором.

СТЕЛС-КОМПАНІЯ [СТЕЛС-КОМПАНИЯ] - нелегальна компанія, що купує і продає товар за готівку.

СТЕНД [СТЕНД] - 1. Щит або інше обладнання, прилаштоване для демон-страції експонованих предметів, матеріалів, діаграм тощо. 2. Установка, де випробову-ють апарати, машини.

СТЕНД-БАЙ [СТЕНД-БАЙ] - умови кредитного договору, згідно з яким банк резервує до встановленого строку обу-мовлену суму, а клієнт використовує її час-тково або повністю залежно від потреби в кредиті.

СТЕНОГРАМА [СТЕНОГРАММА] - дослів-ний запис доповідей, промов, виступів на зборах, нарадах, засіданнях колегіальних органів. Підписується головою зборів (на-рад, засідань) і стенографісткою.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія