Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ [СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ] - форма статис-тичного спостереження, за якою статистич-ні органи у визначені строки одержують від підприємств, установ і організацій потрібні їм статистичні дані у вигляді звітних доку-ментів. Див. також Звітність.

СТАТИСТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ (СТАТИСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ] - мо-делювання економічних, демографічних, соціальних та інших явищ і процесів на ос-нові статистичних даних, оброблених за до-помогою методів математичної статистики. В економічних дослідженнях здебільшого застосовують моделі розподілу, на основі яких вивчають закони розподілу одиниць статистичних сукупностей за величиною будь-якої досліджуваної ознаки (напр., ро-бітників за заробітною платою), та моделі кореляційного зв'язку, використання яких дає можливість встановити зв'язки, залеж-ності та взаємозумовленість економічних показників.

СТАТИСТИЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ [СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ] - перший етап 1 найважливіший метод статистично-го дослідження, що полягає в систематич-ній реєстрації 1 планомірному збиранні ві-домостей про суспільно-економічні факти і явища. Основною формою С.с. є статистич-на звітність (див. Статистична звіт-ність]. Об'єктом спостереження виступає сукупність одиниць досліджуваного явища, про які збирають статистичні відомості (напр., сукупність підприємницьких струк-тур, фірм тощо). Одиницею спостережен-ня є первинна одиниця об'єкта С.с., ознаки якої підлягають реєстрації (напр., житель країни - при проведенні перепису населення, сім'я - при вивченні сімейних бюдже-тів). Програма спостереження включає перелік чітко сформульованих питань. На її основі складають статистичний форму-ляр- документ, в якому викладені питання програми. Статистичні формуляри мають різні назви: картка, форма звітності, бланк, переписний лист тощо. Розрізняють С.с. поточне (проводять систематично, безпе-рервно або через короткі проміжки часу), періодичне (облік фактів за станом на певну дату або за певний період) та одноразове (одержання даних в одноразовому порядку без додержання суворої періодичності). За способом обліку фактів С.с. поділяють на безпосереднє (одиниці спостереження та їх ознаки реєструють безпосереднім підрахун-ком, оглядом, вимірюванням, зважуванням тощо), документальне (використання доку-ментів оперативного й бухгалтерського об-ліку) та опитування (заповнення сгатисгич-них формулярів зі слів опитуваних).

СТАТИСТИЧНІ МИТА (СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОШЛИНЫ] - мита, що стягуються при пе-ревезенні товарів через кордон для компен-сації відповідних адміністративних витрат на облік зовнішньоторговельних операцій.

СТАТИЧНА ЕКОНОМІКА [СТАТИЧНАЯ ЭКОНОМИКА] - стабільна економіка, що характеризується постійною пропозицією ресурсів, технікою, технологією, смаками споживачів. За такого стану легко передба-чити майбутнє економіки.

СТАТИЧНИЙ [СТАТИЧЕСКИЙ] - пов'язаний зі статикою, нерухомий, той, що розглядається у стані спокою і рів-новаги.

СТАТТІ ДОХОДІВ І ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ [СТАТЬИ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ БЮДЖЕТА] - окремі позиції, що характеризують різні види доходів і видатків у грошовому вираженні. Сумарні доходи бюджету скла-даються із сум статей доходів, а сумарні ви-датки - із сум статей видатків.

СТАТУС [СТАТУС] - правовий стан юридичних і фі-зичних осіб, суб'єктів підприємницької ді-яльності, що характеризується і визнача-ється їх організаційно-правовою формою, статутом, свідоцтвом про реєстрацію, пра-вами та обов'язками, відповідальністю і пов-новаженнями, що випливають із законодав-чих і нормативних актів.

СТАТУС-КВО [СТАТУС-КВО] - 1. Термін у міжнародному праві, який зас-тосовується для визначення становища, що існувало або існує у якийсь певний момент. 2. Переносно - чітко визначене становище когось у суспільстві; володіння можливостя-ми, повноваженнями.

СТАТУТ [УСТАВ] - документ, що визначає струк-туру, права та обов'язки підприємств, дер-жавних органів, громадських організацій.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія