Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

СТАЖ РОБОТИ [СТАЖ РАБОТЫ] - Див. Трудовий стаж.

СТАЖЕР - особа, яка набуває практичних навичок з певної спеціальності, професії.

СТАЖУВАННЯ [СТАЖИРОВКА] - форма виявлення придатності працівника до тієї чи іншої роботи або підвищення кваліфікації. За юридичною природою С. близьке до випро-бувального строку. С. як форма підвищення кваліфікації застосовується для навчання працівників на передових підприємствах, в установах і науково-дослідних інститутах.

СТАЙЛІНГ [СТАЙЛИНГ] - форма і зовніш-ній вигляд товару, що його просувають на ринок при маркетингових операціях.

СТАН НА РИНКУ [ПОЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ] - ситуація на ринку певного виду товарів і послуг, що характеризується ста-ном кон'юнктури, і в першу чергу рівнем попиту і пропозиції на даний вид товарів, а також співвідношенням між цими основни-ми категоріями ринку, які формують рівень і динаміку цін.

СТАН ПРОФЕСІЙНОЇ ЗАІНТЕРЕСОВАНОСТІ [СОСТОЯНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ] - глибо-кий, ґрунтовний, суспільне та особисто мо-тивований, сильний інтерес до професійної праці; є важливим фактором професійної придатності і підвищення престижності про-фесії. Для С.п.3. характерне: усвідомлення значущості професійної діяльності; прагнення більше знати про неї та активно дія-ти у її сфері; концентрація уваги на колі об'-єктів, що пов'язані з даним напрямком, при цьому зазначені об'єкти починають займа-ти найголовніше положення у свідомості спеціаліста.

СТАНДАРТ [СТАНДАРТ] - 1. Затверджений відповідними державними органами зра-зок, еталон предмета, який береться за ос-нову для зіставлення з іншими аналогічни-ми зразками. При відхиленні вироблених товарів від стандартних вони визначають-ся як нестандартні, неякісні і втрачають споживну і цінову вартість. 2. Затвердже-ний органами державної влади норматив-но-технічний документ, що визначає загаль-ні характеристики, параметри і споживні нормативні якості товарів, яким мають від-повідати товари, представлені на ринку. С. розробляється як на матеріальні предмети (продукцію, зразок речовини і т.д.), так і на норми, правила і вимоги до об'єктів органі-заційно-методичного і загальнотехнічного характеру. Розрізняють С. міжнародні, дер-жавні, галузеві та С. підприємств.

СТАНДАРТИ МІЖНАРОДНІ [СТАНДАРТЫ МЕЖДУНАРОДНЫЕ] - розроблені Міжна-родною організацією стандартизації (180) документи, що регламентують основні по-казники, технічні параметри, споживні, ес-тетичні та інші властивості, яким повинні відповідати товари, що рекомендуються (не можуть бути заборонені) для реалізації на міжнародних товарних ринках.

СТАНДАРТИЗАЦІЯ [СТАНДАРТИЗАЦИЯ] - встановлення й застосування правил для впорядковування діяльності у певній галузі, зокрема для досягнення загальної оптималь-ної економії при додержанні умов експлуата-ції і вимог безпеки. Внаслідок конкретної роботи зі С. виробляється і затверджується відповідною організацією нормативно-тех-нічний документ, який регламентує певні умови, норми, правила, якісні характе-ристики та інші об'єкти С., що і називається стандартом. Див. також Стандарт.

СТАНДАРТИЗАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ [СТАНДАРТИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ] - встанов-лення стандартних розмірів (за формою і змістом) певних бухгалтерських та інших документів, які застосовуються на різних підприємствах і в організаціях, що полегшує їх обробку і зберігання.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія