Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

СТАВКА РЕАЛЬНА [СТАВКА РЕАЛЬНАЯ] - ставка податку, процента, платежу, що встановлюється в умовах інфляції. Дорівнює діючій номінальній ставці, зменшеній з ура-хуванням інфляції.

СТАВКА РЕФІНАНСУВАННЯ [СТАВКА РЕФИНАНСИРОВАНИЯ] - ставка, за якою ко-мерційні банки залучають дешеві короткос-трокові міжбанківські позички або кредити центрального банку для забезпечення кре-диту, що надається клієнтам за відносно невисокими процентними ставками, але дещо вищими від ставок за залученими кре-дитами.

СТАВКА РОЗПОДІЛУ [СТАВКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ] - процент прибутку, одержаного підприємством і розподіленого між акціоне-рами у формі виплати дивідендів.

СТАВКА ТАРИФНА [СТАВКА ТАРИФНАЯ] - Див. Тарифна ставка.

СТАВКА ФРАХТОВА [СТАВКА ФРАХТОВАЯ] - ціна морського перевезення вантажів, пасажирів. Вона включає витрати на транспортування про-дукції і середній прибуток. С.ф. установлю-ється на певний період залежно від виду фрахту, терміну його дії і кількості рейсів. Рівень ставок визначається умовами рейсо-вого чартеру із зазначенням норм наванта-ження і розвантаження.

СТАГНАЦІЯ [СТАГНАЦИЯ] - застій в економі-ці, виробництві, торгівлі, що передує спаду, супроводжує спад.

СТАГФЛЯЦІЯ [СТАГФЛЯЦИЯ] - особливий кризо-вий стан спаду економіки країни, що харак-теризується спадом виробництва і зростан-ням інфляції.

СТАДІЯ [СТАДИЯ] - пе-ріод, фаза економічного процесу. У відтво-рювальному процесі розрізняють стадії ви-робництва, розподілу, обміну, споживання. У життєвому циклі товару виділяються стадії розробки, освоєння виробництва, на-рощування, стабілізації його і спаду.

СТАДІЯ ВІДТВОРЕННЯ (СТАДИЯ ВОСПРОИЗВОДСТВА] - етапи руху сукупного сус-пільного продукту: виробництво, розподіл, обмін і споживання. Між ними існує внут-рішній взаємозв'язок. Примат належить стадії виробництва.

СТАЖ [СТАЖ] - тривалість будь-якої діяль-ності людини. Див. також Трудовий стаж.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія