Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

Декоративный бетон своими руками делается при помощи специальных штампов.
 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

СТАБІЛІЗАЦІЙНІ ПРОГРАМИ [СТАБИЛИЗАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ] - 1. Сукупність заходів, що здійснюються урядом країни з метою стабілізації економіки, виходу з еконо-мічної кризи. 2. Програми стабілізації, оздо-ровлення економіки країни, здійснення яких є умовою деяких форм кредитування, що застосовує Міжнародний валютний фонд.

СТАБІЛІЗАЦІЯ [СТАБИЛИЗАЦИЯ] - 1. Поступове поліпшен-ня економічного розвитку після виходу країни з кризового стану, що проявляється у зростанні виробництва сукупного валово-го внутрішнього продукту, суспільних благ і національного доходу на душу населення, підвищенні ділової активності, зменшенні безробіття, збільшенні попиту і пропозиції на ринку споживчих товарів, зміцненні на-ціональної валюти і фінансово-кредитної системи тощо. 2. В автоматизованих систе-мах управління - підтримка заданого ста-ну системи на певному рівні, а також зада-них постійних (незалежно від часу) значень, що використовуються для управління пере-мінними, які змінюються під впливом зов-нішніх збуджень. Такі системи називають-ся системами С.

СТАБІЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ [СТАБИЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ] - гальмування, зу-пинення економічного спаду, інфляційних процесів, закріплення і підтримка показни-ків функціонування економіки на певному рівні, оздоровлення господарства. Часто С.е. досягається за допомогою заходів, що передбачаються програмою стабілізації.

СТАБІЛЬНИЙ [СТАБИЛЬНЫЙ] - міцний, стійкий, постійний, сталий.

СТАБІЛЬНІСТЬ ЦІН [СТАБИЛЬНОСТЬ ЦЕН] - ситуація на ринку, за якої темпи ін-фляції настільки незначні, що не зумовлю-ють зростання цін на товари і послуги. До-сягнення С.ц. є однією з основних макрое-кономічних цілей.

СТАВКА [СТАВКА] - економічний термін, що стосується податку, банківського про-цента, платежу й означає розмір, частку, процентну частку податкових вилучень з доходів, плати за наданий кредит. Обчислю-ється відповідно до загальної суми доходу, кредиту. С., за якою центральний банк на-дає кредити комерційним банкам за між-банківськими позичками, називається облі-ковою, дисконтною, С. рефінансування.

СТАВКА ДИСКОНТНА [СТАВКА ДИСКОНТНАЯ] - ставка, за якою центральний банк надає кредити комерційним банкам за між-банківськими позичками.

СТАВКА ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕНТА [СТАВКА УЧЕТНОГО ПРОЦЕНТА] - ставка, за якою центральний банк надає кредити ко-мерційним банкам для поповнення їхніх грошових резервів і кредитування клієнтів. Чим вища облікова ставка центрального банку, тим вищий процент стягують комер-ційні банки за наданий ними кредит, і нав-паки.

СТАВКА ПРОЦЕНТА [СТАВКА ПРОЦЕНТА] -Див. Процентна ставка.

СТАВКА ПРОЦЕНТНА ОСНОВНА [СТАВКА ПРОЦЕНТНАЯ ОСНОВНАЯ] - ставка, за якою комерційні банки надають позичку своїм стабільним, найкредитоспромож-нішим, надійним клієнтам.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія