Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

СПОЖИВЧИЙ КОШИК [ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА] - набір товарів, що харак-теризує типовий рівень і структуру місячно-го (річного) споживання людини або сім'ї. Використовується для розрахунку мінімаль-ного споживчого бюджету (прожиткового мінімуму), виходячи із вартості споживчого кошика у діючих цінах. Застосовується як база для порівняння розрахункових і реаль-них рівнів споживання.

СПОЖИВЧІ ТОВАРИ І ПОСЛУГИ [ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ] - різно-манітні товари і послуги, що призначені за-довольняти потреби людей у процесі особис-того, сімейного, домашнього використання.

СПОНСОР [СПОНСОР] - 1. Фізична чи юри-дична особа, яка здійснює благочинну акцію з фінансування певних культурологічних, медичних, лікувальних, гуманітарних, мистецьких, економічних, науково-просвіт-ницьких або інших програм без зворотної матеріальної вигоди. 2. Добровільна участь у фінансуванні великомасштабних комер-ційних або некомерційних програм з метою реклами своєї фірми, товару, послуг, підне-сення іміджу без права на одержання фінан-сової винагороди (подібне в Україні - меце-нат). 3. Поручитель, ґарант. 4. Замовник, організатор великого заходу.

СПОНТАННИЙ [СПОНТАННЫЙ] - 1. Той, що вини-кає несподівано, раптово, не під впливом зовнішніх подій і причин, а внаслідок причин внутрішнього характеру. 2. Мимовільний.

СПОРАДИЧНИЙ [СПОРАДИЧЕСКИЙ] - поодинокий, випадковий.

СПОРАДИЧНИЙ ДЕМПІНГ [СПОРАДИЧЕСКИЙ ДЕМПИНГ] - епізодичний продаж над-лишкових запасів товарів на зовнішньому ринку за цінами, нижчими від звичайних.

СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА [СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА] - історично визначений спосіб добування матеріальних благ; єдність ви-робничих сил і суспільних відносин, основа суспільно-економічної формації, кожній з яких притаманний лише їй властивий спо-сіб виробництва.

СПОСТЕРЕЖЕННЯ НЕСУЦІЛЬНЕ [НАБЛЮДЕНИЕ НЕСПЛОШНОЕ] - вид статис-тичного спостереження, яке охоплює части-ну одиниць досліджуваної сукупності, але достатньо масову, щоб одержати узагальню-ючі статистичні характеристики. Див. також Вибіркове спостереження.

СПОСТЕРЕЖЕННЯ СУЦІЛЬНЕ [НАБЛЮДЕНИЕ СПЛОШНОЕ] - вид статистичного спостереження, яке охоплює всі одиниці сукупності, що становлять досліджуване явище. Напр., загальний перепис населення тощо.

СПОСТЕРЕЖНА РАДА [НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ] - орган, що вибирається загальними зборами акціонерів для здійснення контролю за діяльністю правління акціонерного товариства.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія