Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

СПИСОК [СПИСОК] - документ інформа-ційного характеру, що містить перелік осіб, предметів тощо. Складається за встановле-ною формою таблиці, в першій графі якої йде порядковий номер, далі - найменуван-ня об'єктів 1 їхні характеристики.

СПІВВЛАСНИК [СОВЛАДЕЛЕЦ] -власник частини майна, цінностей, друга частина яких належить іншим власникам.

СПІВПОРУЧИТЕЛЬ [СОПОРУЧИТЕЛЬ] - особа, яка підписує юридичний документ і бере на себе індивідуальну та сумісну відпо-відальність за виконання певних майнових зобов'язань - своєчасне погашення позики, повернення кредитів тощо.

СПІВРОБІТНИЦТВО МІЖНАРОДНЕ [СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУНАРОДНОЕ] - 1. Співробітництво, яке здійснюється в ме-жах міжнародних, багатонаціональних, транснаціональних компаній. Такі компанії визначають та здійснюють стратегію біз-несу у виробництві, маркетингу, фінансових та інших сферах, які виходять за межі наці-ональних кордонів. 2. Співробітництво, що здійснюється між країнами в рамках бага-тосторонніх торговельних та інших угод, а також у рамках міжнародних організацій, таких як Європейське Співтовариство, Між-народний валютний фонд. Міжнародний банк реконструкції та розвитку. Міжнародна агенція розвитку, Центральноамерикан-ський спільний ринок тощо. 3. Добровільне об'єднання країн - суб'єктів міжнародного права, спрямоване на об'єднання ресурсів, зусиль для досягнення певних успіхів у різних галузях економічної, політичної, екологічної діяльності, розв'язання гло-бальних програм державотворення, реалі-зації спільних регіональних і міжрегіональ-них програм і проектів на засадах спільної довіри, заінтересованості і рівноправності взаємовідносин. Відбувається у промис-ловій і виробничій кооперації, науково-технічному співробітництві й фінансово-економічній та кредитно-банківській діяль-ності, у напрямі досліджень і використання традиційних і нетрадиційних видів енергії, промислового і транспортного будівництва, реалізації спільних програм тощо.

СПІВСТРАХУВАННЯ [СОСТРАХОВАНИЕ] - страхування майна від певного ризику кіль-кома страховиками водночас, кожний з яких бере участь у встановленій частці. Оформ-ляється або одним страховим полісом із за-значенням у ньому ліміту відповідальності кожного страховика, або кожний з них видає окремий поліс на частку своєї відповідаль-ності. С. поряд з перестрахуванням застосо-вується для забезпеченню, страхування вели-ких чи небезпечних ризиків. При С. кожний з учасників бере на себе юридичну відпо-відальність безпосередньо перед страху-вальниками у межах своєї частки ризику.

СПІКЕР [СПИКЕР] - 1. Голова нижньої палати парламенту в англосаксонських кра-їнах, а також у таких, де використовується англосаксонська державна правова систе-ма. Він обирається палатою, керує засідан-нями її і здійснює зв'язок палати з главою держави. 2. Переносно - голова парламен-ту країни. 3. У боксі - суддя-інформатор.

СПІЛКА КРЕДИТНА (СОЮЗ КРЕДИТНЫЙ] - громадська організація, створена на добровільних засадах для фінансового та соціального захисту її членів через залу-чення їхніх особистих заощаджень для взаємного кредитування. Видає позики для взаємного кредитування під мінімальні проценти, не маючи на меті одержання прибутку. Фінансова діяльність будується так, щоб кошти спілки не зменшувались і забезпечувалося покриття витрат на її існування. С.к., базуючись на засадах кооперації, здатна фінансувати підпри-ємницькі проекти її членів, житлове будів-ництво тощо.

СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО [СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ] - підприємницька структура, засновниками якої є два або кіль-ка підприємств - юридичних осіб, у т. ч. іно-земних держав з участю їхнього капіталу. Створюється з метою об'єднання зусиль, ко-операції товаровиробництва і підприємниц-тва, ефективнішого використання ресурсів, коштів, залучення кредитів, інвестицій і спільного входження у ринковий простір для одержання прибутку за рахунок залу-чення невикористаного в окремих країнах виробничого потенціалу. Прибуток розподі-ляється за умовами статутної угоди або ок-ремих контрактів, переважно пропорційно до вкладених у спільну діяльність капіталів.

СПІЛЬНЕ ФІНАНСУВАННЯ [СОВМЕСТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ] - 1. Кредиту-вання країн, що розвиваються, у формі об'-єднання кредитів різних країн, які фінансу-ють один великий проект. 2. Участь кількох організацій у фінансуванні одного проекту, об'єкта.

СПЛІТ [СПЛИТ] -ділення, дроблення нере-алізованих акцій корпорацій, акціонерних товариств на більше число менших акцій з метою полегшення їх розповсюдження. Здійснюється за умови збереження загаль-ної суми, на яку випущені акції.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія