Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

СОЦІУМ [СОЦИУМ] - вели-ка стійка соціальна спільність, що характе-ризується єдністю умов життєдіяльності людей і спільністю культури. Найвища фор-ма - суспільство як цілісна соціальна сис-тема.

СПАД [СПАД] - фаза економічного циклу, під час якої спостерігається зменшення про-мислового виробництва, зростання безро-біття і скорочення зайнятості, ріст заборго-ваності за споживчим кредитом, сповіль-нення чистого приросту основного капіталу, зниження попиту на товари довгостроко-вого користування, курсу акцій та інші нега-тивні явища в економіці і суспільному житті.

СПАД ЕКОНОМІЧНИЙ [СПАД ЭКОНОМИЧЕСКИЙ] -довготривале, стійке зниження обсягів виробництва основних видів товарів і послуг, ділової активності, що супроводжу-ється зменшенням реальних доходів на-селення, погіршанням умов життя, безро-біттям.

СПАДОК [НАСЛЕДСТВО] - майно і гроші, що переходять до спадкоємців.

СПАЛАХ [ВСПЫШКА] - пропозиції цінних паперів, товарів, які розповсюджуються майже негайно внаслідок різкої зміни кон'-юнктури.

СПЕКУЛЯНТ [СПЕКУЛЯНТ] - особа, що перекуповує і продає товари, цінні папери (спекулює). Є законним учасником операцій на більшості ринків та готовий іти на знач-ний ризик в надії на виграш.

СПЕКУЛЯЦІЯ [СПЕКУЛЯЦИЯ] - купівля-продаж товарів, акцій, облігацій, валюти з метою отримання прибутку, який виникає у зв'язку з різницею між ціною купівлі і ціною продажу. Така С. (біржова, валютна) в умовах ринкової економіки не розглядається як протизаконна, а є звичайною формою біржової гри.

СПЕЦИФІКА [СПЕЦИФИКА] - особливість, властива даному предмету, явищу; істотні ознаки, які відрізняють один предмет від іншого.

СПЕЦИФІКАЦІЯ [СПЕЦИФИКАЦИЯ] - технічний документ з переліком конкретних матеріа-лів у розгорнутій номенклатурі (з докладною характеристикою), що потрібні підприєм-ству в певній кількості для виконання ви-робничої програми. Див. також Номенкла-тура продукції.

СПЕЦИФІКАЦІЯ ФАЙЛА [СПЕЦИФИКАЦИЯ ФАЙЛА] - назва, що однозначно іден-тифікує файл і складається щонайменше з трьох компонентів: найменування, що іден-тифікує том, на якому зберігається файл, назви файла і його розширення. У деяких системах специфікація файла може місти-ти найменування каталога користувача, код ідентифікації користувача, номер версії.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія