Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ [СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ] - система держав-них і суспільних заходів, спрямованих на забезпечення матеріальних умов життя чле-нів суспільства в старості, у разі передчас-ної втрати чи значного обмеження працез-датності внаслідок хвороби, каліцтва, пора-нення, а також у разі втрати годувальника. Основними видами С.з. є: пенсії престарі-лим, інвалідам, працевлаштування інвалі-дів, їх професійно-технічне навчання, утри-мання за рахунок держави в будинках-ін-тернатах одиноких та інвалідів, забезпечен-ня інвалідів ортопедичними виробами, а також транспортними засобами, надання путівок в оздоровчі заклади; допомога бага-тодітним сім'ям і одиноким матерям.

СОЦІАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ [СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА] - суспільні матеріальні й ду-ховні умови життєдіяльності людини. У широкому розумінні (макросередовище) охоплює суспільно-економічну систему в цілому: продуктивні сили, виробничі відно-сини і відповідні інституції, суспільну свідо-мість, культуру, духовність. У вузькому ро-зумінні (мікросередовище) включає безпосе-реднє оточення людини - сім'ю, трудовий колектив тощо. С.с. суттєво впливає на фор-мування особистості, її свідомість.

СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ [СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ] - сукупність законо-давче закріплених норм і правил, якою рег-ламентовано порядок соціального страху-вання у державі: формування і розподілення державних страхових фондів, порядок опла-ти чи розміри обов'язкових платежів, відпо-відальність осіб за несплату чи несвоєчасну сплату, а також основні принципи і розміри спрямування коштів з державних фондів на соціальне забезпечення та соціальне обслу-говування громадян і їх сімей у випадках, передбачених чинним законодавством.

СОЦІАЛЬНИЙ [СОЦИАЛЬНЫЙ] - сус-пільний, громадський, той, що стосується суспільства.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ [СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ] - зако-нодавче закріплена система державних Гарантій та реалізації прав усіх політичних, соціально-демографічних груп громадян, окремих осіб щодо соціального забезпечен-ня їх нормального прожитку та життє-діяльності. Ці Гарантії здійснюються через соціально-економічні, правові та політичні чинники, які сприяють реалізації права громадян на працю, допомогу на час без-робіття, у разі часткової чи повної втрати працездатності. Основними економічними заходами держави є: індексація доходів, заробітної плати, пенсій, стипендій під час інфляції і зростання індексу цін на товари і послуги; надання державної допомоги, пільг та інших видів соціальної підтримки мало-забезпеченим громадянам і сім'ям, одино-ким матерям у разі втрати годувальника; матеріальне забезпечення при досягненні пенсійного віку; підтримка населення під час стихійного лиха, екологічного надзви-чайного стану. Для цього державою створю-ються різні спеціальні фонди С.з.я. Див. також Соціальне забезпечення.

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ [СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ] - мето-ди управління, до яких належать: форму-вання трудових колективів з урахуванням соціально-психологічних характеристик; встановлення і розвиток соціальних норм поведінки; введення системи соціального регулювання і стимулювання; задоволення матеріальних, культурних і соціально-побу-тових потреб тощо.

СОЦІОГРАМА [СОЦИОГРАММА] (латин. зосіеїаз - спільність, суспільство) - спосіб графічного зображення даних соціометрії, напр., розміщення членів соціальної групи за ступенем авторитетності кожного з них у тому чи іншому виді групової діяльності.

СОЦІОЛОГІЯ [СОЦИОЛОГИЯ] - наука про закономірність розвитку і функ-ціонування соціальних систем, як гло-бальних (суспільство у цілому), так і окре-мих, поодиноких. С. вивчає взаємозв'язок різних соціальних явищ та загальні зако-номірності соціальної поведінки людей.

СОЦІОМЕТРІЯ [СОЦИОМЕТРИЯ] - прикладна мік-росоціологія,досліджує психологічні взаємо-відносини малих груп колективів і організа-цій за допомогою аналізу системи міжосо-бистісних стосунків між їх членами, визна-чення, фіксування, сприйняття й оцінки об'єктивних відносин різних соціальних груп населення.

СОЦІОНІКА [СОЦИОНИКА] - наука, що вивчає людину як особистість і визначає людські відносини і суспільні процеси. Вона поєднана з такими науками, як психологія, нейрофізіологія, соціологія, економіка, еко-логія та ін.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія