Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

СОРТАМЕНТ [СОРТАМЕНТ] - сукупність різних сортів, видів, типів і роз-мірів однорідних виробів або матеріалів (пе-реважно у металургійній промисловості).

СОРТИМЕНТ [СОРТИМЕНТ] - групування, склад товарів (продукції) за пев-ними якісними ознаками - споживними якостями, марками, розмірами тощо (пере-важно у деревообробній промисловості).

СОРТУВАННЯ [СОРТИРОВКА] -упорядку-вання сукупності об'єктів згідно з заданим відношенням порядку.

СОФІСТИКА [СОФИСТИКА] - навмисне хибні висновки, різного роду перекручення, замасковані зовнішньою формальною пра-вильністю; свідоме застосування у дискусії неправильних доказів.

СОЩАЛЬНА АКТИВНІСТЬ [СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ] - активна участь громадян країни у вирішенні соціально-економічних проблем суспільства, поліпшенні соціаль-них умов життя (захист здоров'я, соціальний захист тощо).

СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА [СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ] - турбота держави, суспільства про громадян, яким потрібна допомога у зв'язку з віком, станом здоров'я, соціальним станом, недостатнім забезпеченням засоба-ми існування. С.д. (соціальний захист, соці-альне забезпечення) проявляється у вигля-ді пенсій, різних видів підмоги, надання ма-теріальної допомоги, обслуговування хво-рих і людей похилого віку, турботи про дітей тощо.

СОЦІАЛЬНА НАПРУГА [СОЦИАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ] - незадоволення значної час-тини людей соціальним станом країни, яке виникає внаслідок економічного спаду. Див. також Спад економічний.

СОЦІАЛЬНА НОРМА [СОЦИАЛЬНАЯ НОРМА] -встановлені суспільством, державою, соціальною групою вимоги до особи, які вона має виконувати відповідно до існуючих норм, соціальних правил (політичних, пра-вових, моральних, етичних, релігійних, еко-логічних). С.н. виконує регулятивну роль, визначає зразки, еталони поведінки особи, як засоби узгодження інтересів різних фі-зичних і юридичних осіб і суспільства та контролю за їхніми діями.

СОЦІАЛЬНА РИНКОВА ЕКОНОМІКА [СОЦИАЛЬНАЯ РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА] - складова галузь економічної науки, яка по-єднує переваги ринкового ведення госпо-дарства з державною політикою, що адап-тувала ряд позитивних соціалістичних ідей (планування, соціальну захищеність насе-лення тощо). Це забезпечує її ефективне функціонування. На відміну від примусово спрямовуючого господарства, де відсутній механізм виявлення споживчих переваг і основні господарські рішення приймають-ся у верхніх ешелонах влади, в С.р.е. важ-ливу роль відіграє вільне ціноутворення на базі існуючого співвідношення попиту і про-позиції в умовах економічно справедливої конкуренції. Основною економічною полі-тикою є досягнення економічного піднесен-ня в умовах ефективного використання об-межених ресурсів з метою задоволення со-ціальних потреб суспільства.

СОЦІАЛЬНА СФЕРА [СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА] - сукупність галузей, організацій, підприємств, які безпосередньо пов'язані і визначають спосіб і рівень життя людей, їх добробут, споживання. До С.с. належать ос-віта, культура, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, фізична культура, громад-ське харчування, пасажирський транспорт, зв'язок.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія