Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ [СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ] - сума грошових вит-рат підприємства (фірми) на виробництво і збут продукції. Всі витрати поділять на виробничі і позавцробничі. До виробничих належать витрати на сировину, матеріали, енергетичні ресурси, амортизаційні відра-хування, заробітну плату, відрахування на соціальне страхування, сплату податків, процентів за кредит. До позавиробничих витрат належать витрати, пов'язані зі збу-том продукції, оплата маркетингових по-слуг, відрахування у бюджетні фонди, на під-готовку і підвищення кваліфікації кадрів, на соціальний розвиток підприємств. С.п. - узагальнений показник, який характеризує ефективність виробництва. Від рівня С.п. залежить кінцевий показник діяльності під-приємств - прибутковість. Тому важливи-ми є постатейний аналіз системи показни-ків, що формують С.п„ і виявлення резер-вів економії - оптимального використання засобів і коштів. Зниження С.п. є основним джерелом зниження ціни товару - запору-кою збільшення попиту населення, завою-вання ринку і збільшення прибутку підпри-ємств.

СОЛЕНІЗАНТ [СОЛЕНИЗАНТ] - тимчасовий статус лю-дини, яка урочисто відзначає дату свого на-родження або день ангела, від якого похо-дить ім' я.

СОЛІДАРИЗАЦІЯ [СОЛИДАРИЗАЦИЯ] - виявлення згур-тованості навколо когось, чогось.

СОЛІДАРНІСТЬ [СОЛИДАРНОСТЬ] - 1. Спільність інтересів, однос-торонність, єдність думок і дій, співчуття їм. 2. Юридична спільна відповідальність.

СОЛО-ВЕКСЕЛЬ [СОЛО-ВЕКСЕЛЬ] - зви-чайний вексель з підписом однієї особи, яка має здійснити платіж.

СОЛЬ [СОЛЬ] - грошова одиниця Перу, до-рівнює 100 сентаво.

СОЛЬДО [СОЛЬДО] - 1. Старо-давня срібна монета Португалії. 2. Італій-ська розмінна мідна монета - дорівнює 1/ 20 ліри, карбувалась з кінця XII ст., викорис-товувалась як розрахункова грошова одини-ця; була в обігу до 1947 р.

СОМ [СОМ] - грошова одиниця Киргизії.

СОМАЛІЙСЬКИЙ ШИЛІНГ [СОМАЛИЙСКИЙ ШИЛЛИНГ] - грошова одиниця Со-малі, дорівнює 100 центам. Введений у 1960 р.

СОРТ, ҐАТУНОК [СОРТ] - 1. Різновид това-ру (продукту), що має певні, лише йому при-таманні якісні ознаки. 2. Изновид культиво-ваної рослини. 3. У широкому розумінні - розряд, якість, якісний різновид чого-не-будь.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія