Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

СИСТЕМА ПРОГНОЗУВАННЯ [СИСТЕМА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ] - система методів прогнозування і засобів їх реалізації, що функціонує відповідно до основних принци-пів прогнозування.

СИСТЕМА ПРОГРАМУВАННЯ [СИСТЕМА ПРОГРАММИРОВАНИЯ] - комплекс прог-рам, що забезпечує автоматизацію програ-мування і налагодження програм користу-вачів. С.п. є однією з важливих частин прог-рамного забезпечення ЕОМ.

СИСТЕМА СІТЬОВОГО ПЛАНУВАННЯ Й УПРАВЛІННЯ (СИСТЕМА СЕТЕВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ] - сукупність методів і засобів планування й управління будь-якими складними комплексами робіт. Система використовує сітьову модель або сітьовий графік як основний засіб наочного представлення інформації про комплекс робіт, що планується. Включає методи побу-дови, розрахунку 1 оптимізації сітьових мо-делей за критеріями вартості, часу і ресурсів.

СИСТЕМА СТРАХОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ [СИСТЕМА СТРАХОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ] - науково обґрунтована система відшкоду-вання збитків у майновому страхуванні, що обумовлює співвідношення між страховою сумою застрахованого майна і фактичним збитком, тобто міру відшкодування збитку.

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ [СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ] -сукупність взаємозв'язаних, погоджених методів і засобів управління економікою, господарством, що використовуються орга-нами управління, управлінським апаратом. С.у.е. має ієрархічну структуру. Розрізня-ються територіальні і галузеві системи (підсистеми другого рівня), які, в свою чергу, мають локальні системи управління госпо-дарськими одиницями. У функціональному відношенні система управління будь-якого рівня містить такі складові: екгоноліічний аналіз, прогнозування, планування, опера-тивне регулювання, облік, контроль.

СИСТЕМА ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ [СИСТЕМА ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА] -автоматизована система, що моделює інте-лектуальну діяльність людини (експертні системи, лінгвістичні процесори, системи навчання, інтелектуальні роботи тощо).

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ [СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ] - сукупність наукових методів і засобів, практичних прийомів, що використову-ється при дослідженні та конструюванні складних і надскладних об'єктів, насампе-ред методів відпрацювання, прийняття і обґрунтування рішень при проектуванні, створенні й управлінні економічними, соці-альними, технічними системами ринкових відносин. Теоретичну і методологічну осно-ву С.а. складають системний підхід і загаль-на теорія систем. Головними завданнями С.а. є: визначення і деталізація за складо-вими елементами цілей і шляхів розв'язан-ня проблем; виявлення існуючих між ними взаємозв'язків; забезпечення певної логіки рішення наявної проблеми.

СИСТЕМНИЙ ЕФЕКТ [СИСТЕМНЫЙ ЭФФЕКТ] - ефект, який досягається при реалі-зації системного підходу до управління економікою.

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД [СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД] - напрямок в економічній науці, го-ловна мета якого полягає в розробці мето-дів дослідження і конструювання складно-організованих об'єктів - систем різних ти-пів і класів. Це певний етап у розвитку ме-тодів пізнання, методів дослідницької і кон-структорської діяльності, способів опису-вання і пояснення природи економічних об'єктів, що аналізуються.

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД В УПРАВЛІННІ (СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИИ] - здійснення комплексу заходів, спрямованих на поліпшення систем управління і вдоскона-лення організаційної структури управління. Вони охоплюють: чіткий розподіл функцій між окремими ланками управління по вер-тикалі під дією науково-технічного прогресу, який викликає постійну необхідність по-ліпшення структури управління усіх систем; забезпечення за оптимальної кількості сту-пенів і управлінських ланок найкращого роз-поділу функцій між усіма службами, відділами і працівниками управління з метою досяг-нення ефективної управлінської діяльності.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія