Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

СИСТЕМА КОДУВАННЯ [СИСТЕМА КОДИРОВАНИЯ] - 1. Сукупність методів і правил кодування класифікаційних групувань і об'єктів класифікації заданої безлічі. 2. Су-купність правил позначення об'єктів класи-фікації і класифікаційних групувань.

СИСТЕМА КОМАНД (СИСТЕМА КОМАНД] - сукупність усіх можливих команд, припус-тимих у мові даної ЕОМ, і правила їх коду-вання у програмі.

СИСТЕМА КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ [СИСТЕМА КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ] - сукуп-ність усіх комерційних банків, кредитних установ. С.к.б. охоплює комерційні, інвес-тиційні, інноваційні, іпотечні, ощадні бан-ки та банки споживчого кредиту.

СИСТЕМА МАРКЕТИНГОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ [СИСТЕМА МАРКЕТИНГОВОЙ ИНФОРМАЦИИ] -постійно діюча система аналізу, оцінки і поширення актуальної, своєчасної і точної інформації для використання її розпо-рядниками сфери маркетингу з метою по-ліпшення планування, впровадження і конт-ролю за виконанням маркетингових заходів.

СИСТЕМА НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ [СИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ] - 1. Система національного обліку і статис-тики в масштабі країни, що заснована на узагальненні і систематизації даних суціль-них і вибіркових обстежень, статистичної звітності. За підсумками одержаної пер-винної інформації складається комплекс ба-лансових таблиць, показники яких дають змогу визначити узагальнюючі макроеконо-мічні показники, що характеризують стан економіки і динаміку економічного зростан-ня. Застосовується С.н.р. у країнах з розви-нутою економікою. 2. Сукупність міжнарод-не визнаних правил обліку економічної ді-яльності, що відображають усі основні мак-роекономічні зв'язки, у т.ч. взаємодію наці-ональної і міжнародної економіки.

СИСТЕМА ОБМІННИХ КУРСІВ [СИСТЕМА ОБМЕННЫХ КУРСОВ] - сукупність норм і правил, що характеризують поведінку цен-трального банку на зовнішньому валютно-му ринку. До числа основних правил нале-жить підтримка обмінних курсів на фіксо-ваному рівні за допомогою втручання цен-трального банку або підтримання абсолют-ної гнучкості курсів без втручання цен-трального банку.

СИСТЕМА ОБРОБКИ ДАНИХ [СИСТЕМА ОБРАБОТКИ ДАННЫХ] - система, що вико-нує автоматизовану обробку даних і вклю-чає технічні засоби обробки, методи, проце-дури, програмне забезпечення і відповідний персонал.

СИСТЕМА ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ (СИСТЕМА ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ] - сукупність засобів і методів отримання і перетворення інформації, що дає мож-ливість на основі первинних даних отри-мати сукупність вихідних показників, необ-хідних для аналізу, контролю, планування, управління.

СИСТЕМА ОДИНИЦЬ [СИСТЕМА ЕДИНИЦ] - сукупність основних і похідних одиниць, причетна до певної системи вели-чин і створена відповідно до існуючих прин-ципів. Спершу як основні було обрано оди-ниці довжини і маси, у які входили кратні і часткові одиниці. Існуючі національні С.о. стримували розвиток міжнародних еконо-мічних зв'язків. Це й стало однією з причин створення метричної системи мір, яка нині є основною для міжнародної уніфікації оди-ниць довжини, маси, площі, обсягу тощо.

СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ [СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ] - Див. Інформаційна модель.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія