Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

СИРОВИНА (СЫРЬЕ] - видобуті корисні копалини та інші природні ресурси, виго-товлені з них матеріали, що підлягають по-дальшій переробці.

СИРОВИННА БАЗА [СЫРЬЕВАЯ БАЗА] -ресурси сировини в надрах землі, виявлені в результаті геологорозвідувальних робіт, ресурси сировини у сільському й лісовому господарстві та водних басейнах.

СИСТЕМА [СИСТЕМА] - 1. Сукуп-ність елементів, що перебувають у відно-шеннях і зв'язках між собою і утворюють певну цілісність, єдність. С. відіграє важли-ву роль у сучасній науці, техніці та практич-ній діяльності. Будь-яка система може бути розглянута як елемент системи вищого по-рядку, тоді як її елементи можуть виступати як системи нижчого порядку. 2. Сукупність заходів, методів і засобів організаційно-екологічного, нормативно-правового, тех-ніко-технологічного характеру, спрямова-них на забезпечення дотримання встанов-лених вимог у тій чи іншій сфері діяльності.

СИСТЕМА ГРОШОВА [СИСТЕМА ДЕНЕЖНАЯ] - сукупність організацій і установ, що здійснюють організацію грошового обігу в країні відповідно до чинного законодавства. С.г. включає проведення емісійних операцій з грошовими одиницями, операції грошово-го обігу і кредитування, контролювання ді-яльності банківських інституцій і структур, дотримання кредитної дисципліни, своєчас-ність обмінних операцій та індексації тощо.

СИСТЕМА ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ [СИСТЕМА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ] - сукупність взаємозв'язаних показ-ників, які всебічно і науково обґрунтовано відображають процеси суспільно-економіч-ного життя країни за певних умов, місця і часу. С.е.п. охоплює загальні (синтетичні) показники, до яких належать, напр., обсяг валового внутрішнього продукту, чисель-ність та структура трудових ресурсів, ре-альні доходи населення, ефективність капі-тальних вкладень тощо, та часткові (специ-фічні) показники, які відображають факти і явища, що відбуваються на окремих підпри-ємствах, у галузях економіки (обсяг виробле-ної продукції та її собівартість, рівень про-дуктивності праці йрентабельності тощо).

СИСТЕМА ЗАХИСТУ ДАНИХ [СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ДАННЫХ] ~ комплекс апаратних, програмних і криптографічних засобів, що забезпечують захист даних від випадково-го чи навмисного руйнування, перекручен-ня або використання.

СИСТЕМА ЗБОРУ ДАНИХ [СИСТЕМА СБОРА ДАННЫХ] - система телеобробки даних, що забезпечує приймання даних про стан об'єктів або процесів і обробку цих даних без видавання результатів у зворотному напрямі.

СИСТЕМА ЗВОРОТНИХ ЗВ'ЯЗКІВ [СИСТЕМА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ] - сукупність зво-ротних зв'язків системи керування об'єктом будь-якого походження з метою забезпечен-ня детермінованої поведінки системи керу-вання за наявності дії на неї непередбаче-них ситуацій. С.з.з. особливого значення набула з розвитком кібернетики. Системи керування, в яких реалізується зворотний зв'язок, називаються замкненими, а систе-ми без такого зв'язку - розімкненими.

СИСТЕМА ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ [СИСТЕМА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ] - сукупність мов, алгоритмічних і технічних засобів для запам'-ятовування, збереження, пошуку, видачі і використання інформації. Засоби системи забезпечують організацію і управління базою даних, специфікацію формату повідомлення, обмін повідомленнями між користувачами.

СИСТЕМА КЛАСИФІКАЦІЇ (СИСТЕМА КЛАССИФИКАЦИИ] - взаємозв'язана су-купність різних підходів до групування за важливими ознаками численних команд, алгоритмів, програм, технічних засобів, машинної мови тощо. Використовуються такі С.к.: ієрархічна, за якою між класифі-каційним групуванням встановлюються відносини ієрархії; фасетна, що передбачає формування із великої кількості ряду пара-лельних незалежних групувань (фасет).

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія