Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

СИНДИКАТ (СИНДИКАТ] - одна з форм договірного об'єднання картельного типу підприємців окремої галузі вироб-ництва з метою супротиву монополії шля-хом захоплення ринку і спеціалізації вироб-ництва та спільного збуту товарів за єди-ними цінами через єдину торговельну орга-нізацію, яка звичайно організовується у формі акціонерного товариства. У дорадян-ський період в Україні діяли такі С., як "Продамет", "Продвутілля", "Продаруд", "Союз рельсовых фабрикантов", "Урожай", "Синдикат цукрозаводчиків" та ін. Більшо-вицький уряд націоналізував С. За НЕПу іс-нували державні С., їх було ліквідовано у 1929-1930 рр. В умовах ринкової економі-ки С. функціонують як об'єднання картель-ного типу. Водночас такі торговельні орга-нізації здійснюють закупівлю матеріалів і сировини для фірм-учасниць С. Тим самим створюються умови для нормальної діяль-ності в умовах ринкової конкуренції. С. має спільний статутний капітал та єдину упра-ву. Водночас кожен із членів-засновників С. не втрачає своєї господарської самостійнос-ті - статусу юридичної особи.

СИНДИКОВАНА ОПЕРАЦІЯ [СИНДИЦИРОВАННАЯ ОПЕРАЦИЯ] - операція, що здійснюється групою банків, компаній.

СИНДИКОВАНИЙ КРЕДИТ [СИНДИЦИРОВАННЫЙ КРЕДИТ] - кредит, що надається
кількома кредиторами одному позичаль-нику.

СИНДИКУВАННЯ [СИНДИЦИРОВАНИЕ] - об'єднання підприємств у синдикати.

СИНЕКУРА [СИНЕКУРА] -добре оплачува-на посада, що не вимагає великої праці. У середньовіковій Європі: церковна посада, не зв'язана з будь-якими зобов'язаннями.

СИНЕРГІЯ [СИНЕРГИЯ] - зростання ефек-тивності діяльності в результаті поєднання. інтеграції, злиття окремих частин в єдину систему за рахунок так званого системного ефекту. С. називають також синергічним. ефектом..

СИНКЛІТ [СИНКЛИТ] - 1. У Стародавній Греції - збори вищих чиновників. 2. Пере-носно - збори, зборище.

СИНТЕТИЧНИЙ ОБЛІК [СИНТЕТИЧЕСКИЙ УЧЕТ] - відображення в бухгалтер-ському обліку у грошовому вираженні гос-подарських операцій, матеріальних засобів і коштів та їх джерел за економічно однорід-ними групами. Об'єкти С.о. групують на сис-тематичних рахунках, які відкривають від-повідно до статей бухгалтерського балансу.

СИНТЕТИЧНІ ПОКАЗНИКИ [СИНТЕТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ] - узагальнюючі показники, що характеризують економічний об'єкт, еконо-мічну систему в цілому. Більшість макрое-кономічних показників є синтетичними, отриманими за допомогою об'єднання мік-роекономічних показників.

СИНХРОМАРКЕТИНГ [СИНХРОМАРКЕТИНГ] - маркетинг, що здій-снюється фірмами в умовах коливання кон'-юнктури, нестійкості попиту на їхні товари і послуги, зумовленого, напр., сезонними коливаннями або незбіганням періодів най-більшої пропозиції і споживання товарів. С. має своїм призначенням синхронізувати (збалансувати) в часі попит і пропозицію товарів.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія