Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

СИМВОЛІЗАЦІЯ [СИМВОЛИЗАЦИЯ] - умовне позначення чогось за допомогою спеціальних знаків, символів.

СИМВОЛІКА [СИМВОЛИКА] - 1. Виражен-ня ідей, понять або почуттів за допомогою умовних знаків - символів. 2. Сукупність символів.

СИМВОЛІЧНІ ГРОШІ [СИМВОЛИЧЕСКИЕ ДЕНЬГИ] -засоби платежу, вартість або ку-півельна здатність яких набагато пере-вищує витрати на їх виробництво або ефект їх альтернативного використання не як гро-шей. Прикладом є розмінні монети, папе-рові гроші. Вартість їх виготовлення істотно нижча від їхньої вартості як грошових знаків.

СИМЕТАЛІЗМ [СИМЕТАЛЛИЗМ] - 1. Ви-робництво грошей зі сплавів дорогоцінних металів. 2. Забезпечення паперових грошей золотом і сріблом.

СИМПЛЕКСНИЙ ЗВ'ЯЗОК (СИМПЛЕКСНАЯ СВЯЗЬ] - двосторонній зв'язок між двома пунктами, коли у кожному з них передаван-ня й приймання повідомлень здійснюється почергово.

СИМПОЗІУМ [СИМПОЗИУМ] - 1-У стародавніх греків та римлян бенкет з музикою, бесідами, розва-гами. 2. Нарада, ділова зустріч з обговорен-ням окремих проблем фахівців одного про-філю з однієї або кількох країн (напр. сим-позіум молодих підприємців, стоматологів, екологів).

СИМПТОМ [СИМПТОМ] - характерний вияв або ознака будь-якого явища (напр. еконо-мічного піднесення, спаду, хвороби тощо).

СИМСКРИПТ [СИМСКРИПТ] - мова програмування, зорієнтова-на на описання дискретних процесів. Міс-тить розвинуті засоби обробки спискових структур, синхронізації паралельних проце-сів, відтворення зміни етапу процесу, що моделюється.

СИМУЛЯЦІЯ [СИМУЛЯЦИЯ] - удаване вираження почуттів, дій або певного фізично-го стану з метою ввести в оману (напр., зу-мисно не брати участі у процесі, симулюючи хворобу чи іншу причину непрацездатності).

СИНДИК [СИНДИК] - 1. У Стародавній Греції - захисник на суді, ад-вокат. 2. У Стародавньому Римі - представ-ник корпорації. 3. За феодалізму в ряді за-хідноєвропейських країн - старшина гіль-дії. 4. У деяких країнах - голова місцевого самоврядування; офіційний представник корпорації, установи.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія