Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

СЕРТИФІКАТ ПОХОДЖЕННЯ [СЕРТИФИКАТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ] -документ, вида-ний митною установою країни-експортера. в якому зазначається найменування това-ру і назва його експортера.

СЕРТИФІКАТ СТРАХОВИЙ [СЕРТИФИКАТ СТРАХОВОЙ] - документ, виданий страхо-вою установою, в якому зазначається суб'-єкт, об'єкт та умови страхування. С.с. іден-тичний страховому полісу.

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ [СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА] - документ, виданий компетен-тними державними органами, який харак-теризує основні параметри якості товару, їх відповідність державним і міжнародним стандартам. В окремих випадках відповід-но до умов договорів (контрактів) С.я. вида-ються організаціями-виробниками товарів.

СЕРТИФІКАЦІЯ [СЕРТИФИКАЦИЯ] - 1. Підтвердження відповіднос-ті якісних характеристик рівню, який вима-гається стандартом якості. 2. Процедура отримання сертифіката.

СЕСІЯ [СЕССИЯ] - 1. Періодичне засі-дання представницького органу, парламен-ту, суду громадської організації, наукового органу. 2. Період іспитів у вищих навчаль-них закладах.

СЕТЛЕМЕНТ (СЕТЛЕМЕНТ) - 1. Розрахун-ки за біржовими операціями. 2. Частота, з якою підраховуються розрахункові ціни і стягується маржа.

СИГНАЛ [СИГНАЛ] - 1. Звуковий, зоровий, електричний, електронний чи інший умов-ний знак для передавання розпоряджень, повідомлень тощо. 2. Зображення, імпульс електричного струму, який відповідає еле-ментам зображення на екрані телевізора, комп'ютера.

СИГНАЛІЗАЦІЯ [СИГНАЛИЗАЦИЯ] - сукупність умовних знаків (сигналів) і засобів їх передавання та приймання. Широко застосовують у про-мисловості, на транспорті, в інших галузях економіки для ведення двосторонніх пере-говорів, передавання наказів, повідомлень та привертання уваги. Розрізняють С. зоро-ву (морська, дорожні знаки тощо) та звуко-ву (гудки, сирени, дзвони та ін.).

СИЛЬНА ВАЛЮТА [СИЛЬНАЯ ВАЛЮТА] - Див. Валюта тверда.

СИМВОЛ ДАНИХ [СИМВОЛ ДАННЫХ] - 1. Загальноприйнятий або прийнятий за до-мовленістю образ поняття, який використо-вується для представлення, організації да-них і управління ними; розрізняють два кла-си символів: керуючі і графічні. 2. Умовне позначення елемента даних.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія