Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

СЕРТИФІКАТ [СЕРТИФИКАТ] - 1. Письмовий офі-ційний документ, виданий компетентними державними органами, яким засвідчується право певного роду діяльності, здійснення певних дій, операцій. 2. Документ, що зас-відчує високий професійний рівень і право його власника на виконання окремих робіт, що вимагають спеціального дозволу. 3. До-кумент, що засвідчує якість товару, його від-повідність певним стандартам, технічним умовам. 4. Документ, який засвідчує відпо-відність експортних товарів за якістю сма-ковим властивостям, технічним парамет-рам, експлуатаційним можливостям, вимо-гам, передбаченим у міжнародних контрак-тах, або світовим стандартам. 5. Назва до-кумента, який засвідчує фактичний стан об'єкта, його відповідність стандартам, па-раметрам якості, передбаченим угодами, договорами, контрактами. 6. Найменування (назва) облігації спеціального займу. 7. Пись-мове свідоцтво кредитної установи про депонування грошових коштів.

СЕРТИФІКАТ АВАРІЙНИЙ [СЕРТИФИКАТ АВАРИЙНЫЙ] -Див. Аварійний сертифі-кат.

СЕРТИФІКАТ АКЦІЇ [СЕРТИФИКАТ АКЦИИ] - цінний папір, що засвідчує володін-ня зазначеної у ньому особи певною кількіс-тю акцій. Акціонеру безкоштовно видаєть-ся один сертифікат на всі його акції за умо-ви їх повної оплати. Додаткові акції замість втрачених видаються за певну сплату. Пе-редання сертифіката іншій особі дійсне за умови реєстрації цієї операції у встановле-ному правовими нормами порядку.

СЕРТИФІКАТ АКЦІОНЕРНИЙ [СЕРТИФИКАТ АКЦИОНЕРНЫЙ] -Див. Акціонерний сертифікат.

СЕРТИФІКАТ АКЦІОНЕРНИЙ ДОВІРЧИЙ [СЕРТИФИКАТ АКЦИОНЕРНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ] -доручення, видане власником пакета акцій довіреній особі на управління цим пакетом акцій.

СЕРТИФІКАТ АУДИТОРСЬКИЙ [СЕРТИФИКАТ АУДИТОРСКИЙ] - 1. Сертифікат аудитора, що дає йому право здійснювати аудиторську діяльність, свідоцтво про наяв-ність ліцензії на таку діяльність. 2. Свідоц-тво, що видається за результатами аудитор-ської перевірки.

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ [СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ] - документ, що посвідчує якість товару. Див. також Серти-фікат якості.

СЕРТИФІКАТ ГРОШОВОГО РИНКУ [СЕРТИФИКАТ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА] - різно-вид короткострокових депозитних сертифі-катів, що випускаються банками для залу-чення збережень.

СЕРТИФІКАТ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ (СЕРТИФИКАТ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ] -Див. Інвес-тиційний сертифікат.

СЕРТИФІКАТ ОЩАДНИЙ [СЕРТИФИКАТ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ] - офіційне свідоцтво кредитної установи про депонування гро-шових коштів і право вкладника на одер-жання депозиту й процентів на нього через певний строк. С.о. може бути іменним і на пред'явника.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія