Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

СЕНЬОРАЖ [СЕНЬОРАЖ] -дохід від емісії грошей.

СЕПАРАТИЗМ [СЕПАРАТИЗМ] - в економіці - полі-тика регіональної економіки, намагання створити свій незалежний ринок, здобути повну економічну самостійність і незалеж-ність від центру.

СЕРВЕР (СЕРВЕР] - апаратно-програм-ний вузол у локальних обчислювальних ме-режах, який здійснює управління рештою вузлів мережі (принтерами, зовнішньою пам'яттю, базами даних).

СЕРВІЛІЗМ [СЕРВИЛИЗМ] - раболіпство, прислужництво; рабська підлесливість.

СЕРВІС [СЕРВИС] - 1. Різновид маркетингової діяльності, спрямованої на надання додаткових послуг у сфері виробництва, підприємницької ді-яльності. 2. Система і широкий комплекс надання послуг, обслуговування різних по-бутових потреб населення і підприємств (фірм): обслуговування і ремонт транспор-тних засобів, комп'ютерної техніки, обрядо-ве, культурно-просвітницьке обслуговуван-ня, ремонт тощо.

СЕРВІСНА ПРОГРАМА [СЕРВИСНАЯ ПРОГРАММА] - програма, що забезпечує одну або кілька загальних функцій (стирання файлів, підготовку текстів та ін.).

СЕРВІСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЩО ПІДТРИМУЮТЬ РОЗВИТОК РИНКОВИХ ВІДНОСИН, ПІДПРИЄМНИЦТВА, МАЛИХ І СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ [СЕРВИСНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УКРАИНЕ] - Ньюбізнет: Міжнародна Фінансова Корпо-рація (МФК); Проект підтримки приватного підприємництва в Україні; Програма роз-витку бізнес-інкубаторів в Україні; Комер-ційна служба посольства США; Творчий центр КАУНТЕРПАРТ; Міжнародний Корпус Експертів-Добровольців; Корпорація спри-яння фермерському рухові та агробізнесу;
Британська Експортно-сервісна Служба;
Всесвітня Рада Кредитних Спілок; Аген-тство з розвитку малого та середнього під-приємництва; Інститут міжнародного діло-вого співробітництва; Приватне консульта-ційне підприємство; Український центр ді-лових зв'язків; ТОВ "КМК Київ Менеджмент Консалт"; Український Центр післяприва-тизаційної підтримки підприємств; Фонд ЮФІ; Укрон; Київська економіко-політична фундація; Міжнародний інститут ме-неджменту (МІМ-Київ), Український інсти-тут підприємництва; Континент-консал-тинг; Інформаційний центр сприяння під-приємництву Печорського району Києва "Лайонс"; Корпус громадян за демократію;
СП "Українсько-канадський МБЕРІФ Біз-нес-центр"; "Бізнес-центр ноу-хау" (Херсон);
Центр підтримки бізнесу "Інтмар-Ньюбіз-нес" (Одеса); Рівненський регіональний Бізнес-центр Ньюбізнес; Бізнес-центр (Жов-ті Води); Миколаївський регіональний центр підтримки бізнесу; Бізнес-центр Техно-логічного університету Поділля (Хмель-ницький); ТОВ Корпорація "Інком-Бізнес-Центр" (Київська область); Каунтерпарт Мета-Центр (Львів); Інкубатор-Центр Дер-жавного університету "Львівська політех-ніка"; Вінницький бізнес-інкубатор; Лу-ганська обласна організація підтримки та розвитку підприємництва; Громадська орга-нізація "Полтавський Бізнес-інкубатор";
Центр розвитку малого бізнесу - бізнес-ін-кубатор (м. Запоріжжя); Менеджмент Кон-салтинг (Черкаси); Миколаївський центр ін-новацій і інвестицій; Західноукраїнський Інноваційний центр (Львів); Асоціація мало-го бізнесу (Вінниця); Асоціація "Ліга підпри-ємств Тернопільщини"; Об'єднання грома-дян "Луцька школа підприємців"; Громад-ське об'єднання "Центр підтримки приват-ної ініціативи" (Львів); Західноукраїнський центр "Жіночі перспективи" (Львів).

СЕРВІТУТ [СЕРВИТУТ] - 1. Встановлене зако-ном або передбачене договором право час-ткового користування земельною ділянкою і будівлями особам, що не є їх власниками, але вимушені вдаватися до такого користу-вання внаслідок об'єктивних обставин. Напр.. якщо єдиний колодязь розміщений на
ділянці землі, що належить певному власни-ку, то стежкою до нього вимушені користу-ватися й інші мешканці Адміністративний С. проявляється у праві державних органів прокладати громадські дороги, лінії зв'язку, електропередачі тощо на територіях, що належать іншим власникам. 2. У міжнарод-них відносинах - обмеження суверенітету однієї держави над тією чи іншою її терито-рією на користь іншої держави або держав.

СЕРЕДНІ ВЕЛИЧИНИ [СРЕДНИЕ ВЕЛИЧИНЫ] - статистичні величини, що уза-гальнюють кількісні характеристики еле-ментів масового процесу, встановлюють їх індивідуальні відмінності, виявляють за-гальні умови, тенденції і закономірності. С.в. використовуються для: характеристи-ки (оцінки) рівня явищ, їх розвитку в часі, порівняння двох або кількох рівнів; здій-снення розрахунків і оцінок у зв'язку з прог-нозуванням, проектуванням, плануванням тощо. Переважно використовуються серед-ньоарифметичні, середньогеометричні, се-редньогармонічні, середньоквадратичні С.в., а також мода і медіана.

СЕРЕДНІ ВИТРАТИ [СРЕДНИЕ ИЗДЕРЖКИ] - витрати на одиницю виготовленої продукції. Розрізняють загальні середні витрати (частка від ділення повних витрат на обсяг виробництва), середні змінні вит-рати (частка від ділення змінних витрат на обсяг виробництва), середні постійні витра-ти (частка від ділення постійних витрат на обсяг виробництва).

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія