Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

СЕКРЕТ (СЕКРЕТ] - 1. Таємниця, те, що не підлягає розголосу. 2. Потайний пристрій у механізмі.

СЕКРЕТАР [СЕКРЕТАРЬ] - 1. Посадова особа, службовець, що відає кореспонденцією (листуванням) устано-ви, організації або окремої офіційної особи. 2. Особа, що веде протокол зборів, засідань, нарад. 3. Виборний керівник деяких партій, громадських організацій. 4. Особа, що пред-ставляє виконавчу владу громадського об'єд-нання (напр., виконавчий С., відповідальний С.). 5. Особа, що керує поточною роботою наукової установи, друкованого органу.

СЕКРЕТАРІАТ [СЕКРЕТАРИАТ] - відділ державної установи, гро-мадської, наукової або іншої організації, який здійснює виконавчі функції організа-ційного, господарського чи розпорядчого характеру.

СЕКСТИЛЬЙОН [СЕКСТИЛЬОН] - число, що в десятковій системі числення зображається одиницею з 21 ну-лем, тобто 1021.

СЕКТОР [СЕКТОР] - 1. Частина круга, обмеже-на двома радіусами та дугою між ними. 2. Від-діл установи, організації з певною професій-ною чи виробничою (службовою) спеціаліза-цією. 3. Частина народного господарства. яка має економічні чи соціальні окреміш-ності. 4. Мінімальна одиниця запам'ятову-ючого пристрою на диску, яка призначена для збереження найменшої порції даних, що може бути зчитана з диска або записана на нього. У кожного С. є своя унікальна адре-са, яка складається із адреси розміщення доріжки і номера сектора.

СЕКТОР ДЕРЖАВНИЙ [СЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННЫЙ] - частина економіки, що ке-рується і контролюється державними орга-нами. перебуває у власності держави. Див. також Державний сектор економіки.

СЕКТОР ЕКОНОМІКИ (СЕКТОР ЭКОНОМИКИ] - значна частина економіки (про-мисловий С., с.-г. С. тощо].

СЕКТОР ПРИВАТНИЙ (СЕКТОР ЧАСТНЫЙ] - економічні об'єкти, що перебувають у приватній власності, належать приватному капіталу.

СЕКЦІЯ [СЕКЦИЯ] - відділення, части-на установи, організації, товариства, під-приємства тощо.

СЕК'ЮРИТИЗАЦІЯ [СЕКЪЮРИТИЗАЦИЯ] - роз-ширення використання цінних паперів як інструменту регулювання ринкових відно-син і руху позичкового капіталу.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія