Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

СЕЗОННЕ БЕЗРОБІТТЯ [СЕЗОННАЯ БЕЗРАБОТИЦА] - безробіття, яке виникає внас-лідок сезонного характеру деяких видів ро-біт, виробництв. Напр., взимку значно ско-рочуються польовіроботи у сільському гос-подарстві. припиняються роботи на тор-форозробках, влітку не проводиться лісоза-готівля тощо.

СЕЗОННИЙ ФАКТОР [СЕЗОННЫЙ ФАКТОР] - Див. Сезонність виробництва.

СЕЗОННІ КОЛИВАННЯ (СЕЗОННЫЕ КОЛЕБАНИЯ] - підвищення або зниження рів-ня економічної активності, масштабів еко-номічної діяльності внаслідок зміни сезонів року.

СЕЗОННІ КОЛИВАННЯ ЦІН [СЕЗОННЫЕ КОЛЕБАНИЯ ЦЕН] -Див. Сезонні ціни.

СЕЗОННІ ЦІНИ [СЕЗОННЫЕ ЦЕНЫ] - ці-ни, що змінюються залежно від періоду року (ціни на с.-г. продукцію), сезону (ціни на се-зонні види одягу та взуття). Такі зміни нази-ваються ще сезоннцлш коливаннями цін.

СЕЗОННІСТЬ ВИРОБНИЦТВА (СЕЗОННОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА] - пов'язана з се-зонами року нерівномірність випуску про-дукції деяких галузей промисловості, будів ництва, сільського і рибного і осподарства Фактор сезонності проявляється в пульсую-чому вигляді графіків залежності обсягів виробництва від періоду року.

СЕЙЛ-ПРОМОУШН (СЕЙЛ-ПРОМОУШН) - 1. Просування товару, стимулюван-ня збуту. 2. Заохочення праці торгових пра-цівників за допомогою премій, подарунків.

СЕЙФ [СЕЙФ] - 1. Вогненепроникна, охорон-нозабезпечена, доступна лише визначеним особам спеціальна схоронна шафа для збе-реження особливо важливих документів, цінностей, грошей. 2. Приміщення з таки-ми самими сховищами, кімнатами, скриня-ми, шафами у банках.

СЕКВЕСТЕР [СЕКВЕСТЕР] - арешт або тимчасове передання спірного майна, на яке претендують дві сторони, третій сторо-ні до вирішення суперечностей про те, кому воно має належати,

СЕКВЕСТРАЦІЯ [СЕКВЕСТРАЦИЯ] - забо-рона чи обмеження права користуватись, розпоряджатись будь-яким майном за рі-шенням, примусом компетентних органів державної влади.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія