Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

СВОП-ОПЕРАЦІЇ (СВОП-ОПЕРАЦИИ] - торговельно-фінансові обмінні операції: 1) С.-о. з метою продовження строків би цін-них паперів - продаж цінних паперів з од-ночасною купівлею такого самого виду цін-них паперів з тривалішим терміном дії; 2) ва-лютна С.-о. - купівля іноземної валюти з негайною оплатою в національній валюті за умови наступного зворотного її викупу; 3) С.-о. з золотом - продаж золота за умови негай-ної поставки з одночасним укладенням уго-ди на зворотну купівлю золота через певний час; 4) С.-о. з процентами - коли одна сто-рона (кредитор) зобов'язується виплатити іншій стороні проценти, отримані від пози-чальників за ставкою "лібор" в обмін на зворотну виплату за фіксованою у договорі ставкою; 5) С.-о. з борговими вимогами - коли кредитори обмінюються не тільки про-центами, а й усією сумою боргу своїх клієн-тів згідно з умовами укладеного між ними контракту.

СВОПЦІОН [СВОПЦИОН] -комбінація сво-пу та опціону у формі опціону на укладення операції своп на певних умовах.

СВЯТКОВІ ДНІ [ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ] - вільні від роботи дні, присвячені видатним подіям або традиційним датам. В Україні щорічними С.д. є 1 січня - Новий рік, 7 січ-ня - Різдво Христове. 8 березня - Міжна-родний жіночий день; свято подвижне - Воскресіння Христове, 9 травня -День Пе-ремоги у Великій Вітчизняній війні, 28 червня - День Конституції, 24 серпня - День незалежності України. У С.д. заборо-нено залучати робітників і службовців до ро-боти, за винятком безперервно діючих під-приємств або у зв'язку з необхідністю обслу-говування потреб населення та виконання термінових ремонтних і вантажно-розван-тажувальних робіт на залізничному та вод-ному транспорті. Роботу у С.д. оплачують у подвійному розмірі.

СЕГМЕНТ [СЕГМЕНТ] - 1. Частина простору, обмежена поверхнею кулі або ін-шою поверхнею і відділена січною площи-ною. 2. Умовна одиниця логічного розподілу пам'яті з метою її описання, розміщення й адресування. 3. Одна або більше програм-них секцій, яка повинна завантажуватись в основну пам'ять і виконуватись як одне логічне ціле. 4. Частина повідомлення у телеобробці, яка може розміщатись у буфе-рі вводу-виводу. 5. Частина чогось цілого, єдиного (начр., С. ринку товарів, послуг, цінних паперів).

СЕГМЕНТ ПРОГРАМИ [СЕГМЕНТ ПРОГРАММЫ] -умовно автономна частина прог-рами, що виконується без необхідності завантаження усієї програми в оперативну пам'ять обмеженої ємності.

СЕГМЕНТ РИНКУ [СЕГМЕНТ РЫНКА] -ві-докремлена і згрупована за певними озна-ками частка товарного або регіонального ринку. Напр., згрупування споживачів за їхніми купівельними намірами, сформова-ними попитом, тощо.

СЕГМЕНТАЦІЯ РИНКУ [СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА] - групування і поділ ринку на ок-ремі частки (сегменти) за певними ознака-ми: товарознавчими (за принципом ком-плексного споживання товарів), територі-альними, географічними, демографічними, соціальними, обсягами платоспроможного попиту, купівельним мотивацій покупців, духовними, етнографічними, культурними та ін. Кон'юнктурні дослідження окремих сегментів ринку дають можливість аналізу-вати ситуацію, що склалась на ринку, вста-новити причинний характер цих явищ і скласти прогноз ринку, на підставі якого розробити програму розвитку ринку, кра-щого задоволення попиту й одержання прибутку.

СЕГРЕГАЦІЯ [СЕГРЕГАЦИЯ] - 1. Розподіл коштів і операцій клієнта і брокера, різних клієнтів. 2. У металургії - неоднорідність хімічного сплаву через його кристалізацію. 3. Те саме, що й ліквація. 4. Одна з форм расової дис-кримінації - обмеження у правах через колір шкіри чи національну належність.

СЕДІ [СЕДИ] - грошова одиниця Гани (з 1967 р. - новий седіі); поділяється на 100 песів.

СЕЗОН [СЕЗОН] - 1. Пора року (весна, літо, осінь, зима). 2. Частина року, на яку припадають особливі природні явища, виробничі наван-таження, дозвілля, спорт (напр., С. рибної ловлі, С. полювання, С. вирощування окре-мих культур театральний С.).

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія